Zicht op vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten?

Worden de recent gepresenteerde adviezen van de door Staatssecretaris Van Ark ingestelde commissie opgevolgd, dan wordt het voor slachtoffers van beroepsziektes eenvoudiger en toegankelijker om een geldelijke tegemoetkoming te krijgen.

Werknemers die ziek zijn geworden doordat zij bij het verrichten van hun werkzaamheden zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, dienen het causale verband tussen de beroepsziekte en de verrichte werkzaamheden aan te tonen. Indien blijkt dat de werkgever onvoldoende (veiligheids)maatregelen heeft getroffen, wordt dit causale verband – mits dit verband niet te onzeker of te onbepaald is – aangenomen indien de werknemer bewijst dat hij gedurende zijn werkzaamheden is blootgesteld aan de voor de gezondheid gevaarlijke stoffen én dat hij lijdt aan een ziekte die door die blootstelling kunnen zijn ontstaan. Dit zijn weliswaar geen eenvoudige bewijsopdrachten, maar met enige regelmaat wel realiseerbaar. Ingewikkelde procedures zijn vaak echter onvermijdbaar, één van de redenen waarom de Staatssecretaris vorig jaar de ‘Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten’ opdracht heeft gegeven aanbevelingen op te stellen voor een betere organisatie van het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Inmiddels heeft de Commissie advies uitgebracht. De Commissie beveelt het kabinet onder andere aan om:

  • een regeling te introduceren die het mogelijk maakt om een algemene tegemoetkoming toe te kennen aan mensen die door het werken met een gevaarlijke stof ziek zijn geworden;
  • het recht op een tegemoetkoming te laten ontstaan wanneer het voorshands aannemelijk is dat een werkende aan een beroepsziekte lijdt;
  • de tegemoetkoming open te stellen voor alle werkenden en voormalig werkenden (dus onder meer ook voor slachtoffers waarvan de werkgever onvindbaar of failliet is of van wie de vorderingen inmiddels verjaard zijn);
  • een passende boete te introduceren voor werkgevers en opdrachtgevers die hun zorgplicht niet nakomen.

Worden de adviezen door de politiek opgevolgd, dan zou dat voor (mogelijke) slachtoffers van beroepsziekten goed nieuws betekenen.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Hebt u vragen omtrent werkgeversaansprakelijkheid? Schroom dan niet om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten.

Reageren is niet mogelijk.