Bijna tijd voor de WHOA?!

Ondanks de verschillende steunmaatregelen voor getroffen bedrijven bestaat de verwachting dat veel ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen komen door de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Een golf aan faillissementen blijft vooralsnog uit, maar een vrees hiervoor is aanwezig.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Nederlandse wet biedt bedrijven vooralsnog weinig mogelijkheden om te saneren wanneer deze in financiële moeilijkheden verkeren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zou voor bedrijven in moeilijkheden een uitkomst kunnen bieden. De WHOA maakt het namelijk voor ondernemingen met een (te) zware schuldenlast mogelijk om schulden te herstructureren door met de schuldeisers een onderhands akkoord te sluiten. De rechtbank kan dit akkoord homologeren (goedkeuren), mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Hierna zijn de schuldeisers gebonden aan het akkoord, zelfs als zij tegen hebben gestemd.

Om die reden wordt er ook wel gesproken over een dwangakkoord. Het dwangakkoord is volgens de wetgever een laatste redmiddel voor ondernemingen, die nog wel over levensvatbare bedrijfsactiviteiten beschikken, om te voorkomen dat zij failliet gaan. Het Wetsvoorstel strekt ertoe de huidige saneringsmogelijkheden aan te vullen, en niet te vervangen. De wetgever heeft dit bekend gemaakt in de memorie van toelichting bij de WHOA.

De WHOA kan voorkomen dat een kleine groep schuldeisers het akkoord kan blokkeren en versterkt het reorganiserend vermogen van ondernemingen. Hierdoor worden de herstructureringsmogelijkheden vergroot. Het dwangakkoord zou een belangrijk middel kunnen zijn voor de herstructureringspraktijk voor ondernemingen die in zwaar weer verkeren. Een akkoord onder de WHOA dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • de onderneming verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat de onderneming zal failleren (art. 370 lid 1 jo. art. 371 lid 3 Fw nieuw).
 • doel van het akkoord kan zijn:
  • het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming die na de herstructurering weer financieel gezond is; of
  • de afwikkeling van een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft en ook niet meer zal krijgen, waarbij een beter resultaat wordt behaald dan wanneer die afwikkeling zou plaatsvinden in faillissement.
 • de schuldeisers worden ingedeeld in verschillende klassen, denk aan preferente schuldeisers (zoals de Belastingdienst), concurrente schuldeisers (handelscrediteuren) en schuldeisers met een bepaald voorrecht, denk bijvoorbeeld aan een bank met een pandrecht. Het voorstel dient aan te sluiten op de verschillende klassen schuldeisers. Vervolgens dient in ieder geval één klasse schuldeisers het akkoord met een ruime meerderheid (2/3 van de totale vorderingen) te steunen.
 • het akkoord dient redelijk te zijn, dat wil zeggen dat:
  • de schuldeisers bij het akkoord gebaat moeten zijn of er in ieder geval niet slechter uit mogen komen dan in geval van faillissement van de onderneming (art. 384 lid 4 Fw nieuw); en
  • de waarde die met het akkoord behouden kan blijven of gerealiseerd kan worden eerlijk onder de schuldeisers wordt verdeeld (d.w.z. de waarde wordt verdeeld conform de wettelijke rangorde, tenzij een of meer klassen instemmen met een afwijkende rangorde) (art. 384 lid 4 sub a Fw nieuw); en
  • schuldeisers die bij faillissement van de schuldenaar naar verwachting een uitkering in geld zouden ontvangen en met de meerderheid van hun klasse tegen het akkoord hebben gestemd, het recht moeten hebben om “uit te stappen” (art. 384 lid 4 sub b Fw).

Als alle klassen met het akkoord hebben ingestemd en de besluitvorming is zuiver geweest (art. 384 lid 2 e.v. Fw nieuw), homologeert de rechtbank het akkoord. Hiervoor is bijvoorbeeld van belang dat alle schuldeisers in kennis zijn gesteld van het akkoord, dat aan de schuldeisers voldoende informatie is verstrekt en dat de schuldeisers in de juiste klassen zijn ingedeeld.

Stand van zaken

Het Wetsvoorstel is op 26 mei 2020 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De volgende stap is dat de Eerste Kamer over de WHOA moet stemmen.  De exacte datum waarop er gestemd gaat worden is (nog) niet bekend. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer of heeft u vragen over de WHOA? Ons team van insolventierechtspecialisten (waaronder twee curatoren) heeft antwoord op uw vragen.

Reageren is niet mogelijk.