Wat is overlijdensschade?

Indien u een dierbare verliest door de schuld van een ander, dan denkt u mogelijk niet direct aan het verhalen van de schade die u hierdoor lijdt. De financiële consequenties van het overlijden kunnen voor u evenwel zeer groot zijn, zodat het goed is om te weten wat in een dergelijke situatie uw rechten zijn. Mogelijk kunt u deze zogeheten overlijdensschade vergoed krijgen van de persoon die voor de dood verantwoordelijk is. In het onderstaande leg ik uit wie een beroep kan doen op overlijdensschade, welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en hoe dit wordt berekend.

Wie kan overlijdensschade claimen?

Op grond van de wet komt slechts een beperkte groep nabestaanden in aanmerking voor een schadevergoeding. Dit zijn:

1)         de wettige echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene;

2)         overige bloed- of aanverwanten van de overledene, voor zover zij door de overledene feitelijk werden onderhouden of daarop op grond van een rechterlijke uitspraak aanspraak op konden maken;

3)         overige personen die met de overledene samenwoonden, voor zover de overledenen ten tijde van het overlijden geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzag, al dan niet doordat de overledene levensonderhoud in natura verstrekte;

4)         degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen.

De eerste categorie personen heeft recht op een schadevergoeding, ongeacht of zij door de overledene werden onderhouden. Voor de tweede categorie geldt wel de beperking dat zij tijdens het leven van de overledene door hem of haar moest worden onderhouden. Ook voor de derde categorie personen geldt deze beperking. Daarbij moet bovendien sprake zijn van het samenleven in gezinsverband met de overledene, waarbij het aannemelijk moet zijn dat de samenwoning en het financiële onderhoud ook zonder overlijden zou zijn voortgezet.

Welke schade wordt vergoed?

De wet geeft een opsomming van de schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Zo dient degene die schuld heeft aan het overlijden van het slachtoffer onder meer de kosten van de begrafenis of de crematie te betalen. Let wel dat in geval van een uitvaartverzekering de uitkering in mindering komt op de schadevergoeding.

Daarnaast worden de kosten van het gederfde levensonderhoud vergoed. Ook de bijdrage “in natura” komt voor vergoeding in aanmerking. Denk hierbij aan de bijdrage die de overledene had in het huishouden, de opvoeding van de kinderen en het onderhoud aan het huis of aan de tuin.

Naast deze zogeheten materiële schade, krijgen nabestaanden vanaf 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden eveneens recht op een immateriële schadevergoeding. Dit betreft een vergoeding voor het leed en verdriet dat door het overlijden is veroorzaakt.

Hoe wordt overlijdensschade berekend?

Voor de berekening van de overlijdensschade wordt veelal aangesloten bij de Letschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Overlijdensschade bestaat, zoals hiervoor uiteengezet, grofweg uit de kosten van de begrafenis of crematie en het gederfde levensonderhoud. Met name de begroting van de kosten van het levensonderhoud betreft aandacht. Omdat dit een vrij complexe berekening betreft, geef ik kort aan met welke factoren rekening wordt gehouden.

Als uitgangspunt geldt dat de nabestaanden de levensstandaard van vóór het ongeval moeten kunnen voorzetten. Daarbij wordt allereerst de behoefte vastgesteld. Om de behoefte te berekenen wordt het netto gezinsinkomen van voor het overlijden verminderd met een vastgesteld percentage dat afhankelijk is van het netto gezinsinkomen, het aantal gezinsleden en de leeftijd van de kinderen. Vervolgens wordt gekeken naar het netto gezinsinkomen na het overlijden. Beide netto gezinsinkomens worden vervolgens met elkaar vergeleken. Het verschil hier tussen betreft de schade.

Het vorenstaande betreft een vast rekenmodel. Vanzelfsprekend zullen wij hiervan altijd afwijken indien uw situatie zich hiervoor leent.

Bent u geconfronteerd met het overlijden van een dierbare en vraagt u zich af of u zodoende recht hebt op een schadevergoeding? Schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze advocaten van Buro Letselschade. Bent u geconfronteerd geraakt met een ongeval en/of een fout en lijdt u hierdoor schade, schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met één van de gespecialiseerde aansprakelijkheidsrechtadvocaten van Buro Letselschade.

Deze blog is geschreven door mr. Lisanne Jansen, advocaat bij Buro Letselschade.

Reageren is niet mogelijk.