Voor slachtoffers van incest wordt het makkelijker om hun achternaam te wijzigen.

Minister Dekker kondigt maatregelen aan om het voor slachtoffers van incest gemakkelijker te maken om hun achternaam te wijzigen

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft bij brief van 6 september jl. aangekondigd dat hij voornemens is maatregelen te treffen om het voor slachtoffers van incest gemakkelijker te maken om hun achternaam te wijzigen: “Het naamrecht is een rechtsgebied dat mensen raakt, omdat het gaat over hun identiteit. Slachtoffers van ingrijpende misdrijven, zoals incest, worden dagelijks met hun naam geconfronteerd die zij mogelijk ontlenen aan degene die hen heeft misbruikt. Dat kan uiterst pijnlijk zijn. Met de in deze brief genoemde wijzigingen hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan het herstel van die slachtoffers”.[1]

 

Ten aanzien van de mogelijkheden tot naamswijziging is minister Dekker voornemens drie maatregelen te treffen.

Ten eerste wil hij voor slachtoffers die hun naam ontlenen aan een persoon die een misdrijf jegens hen heeft begaan (waaronder incest) en daarvoor onherroepelijk veroordeeld is een expliciete grondslag voor naamswijziging in het Besluit geslachtsnaamswijziging opnemen. In dat besluit wordt dan ook opgenomen dat, ook als een onherroepelijke veroordeling ontbreekt, naamswijziging mogelijk is als sprake is van (aantoonbare) lichamelijke of geestelijke hinder. Het voormelde dient de rechtszekerheid en geeft een helder signaal aan slachtoffers, aldus minister Dekker. Ten tweede wil minister Dekker de wijziging van de geslachtsnaam administratief vergemakkelijken in gevallen waarin het achterwege laten van een geslachtsnaamswijziging de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de betrokkene ernstig zou schaden. Het slachtoffer kan zelf medische stukken (van zijn of haar ‘eigen behandelaar’) overleggen waaruit blijkt dat handhaving van de achternaam psychische nood tot gevolg heeft. Dit hoeft dan niet meer aan de hand van een rapport van een onafhankelijke psycholoog of psychiater. Ten derde wil minister Dekker in bepaalde gevallen de mogelijkheid verruimen om voor gratis naamswijziging in aanmerking te komen. Het gaat dan om gevallen waarin (nog) niet tot een onherroepelijke veroordeling is gekomen, maar wel door het Schadefonds Geweldsmisdrijven een uitkering is toegekend.

 

 

 

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/06/tk-toezegging-naamswijziging

Reageren is niet mogelijk.