Verstand van Werkgeverszaken Nº7

Ontslag op staande voet?! Let op formulering ontslagbrief.

Een ontslag op staande voet is in het arbeidsrecht vrijwel het meest ingrijpende middel om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. In de rechtspraak wordt een ontslag op staande voet, ook wel een opzegging op grond van een dringende reden genoemd, als een ‘ultimum remedium’ beschouwd. Helaas kunt u als werkgever soms niet anders dan tot een dergelijke zware maatregel over te gaan, dit bijvoorbeeld in het geval de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, fraude of bedrog. In dergelijke gevallen wordt ook door rechters erkend dat het van de werkgever niet langer kan worden verlangd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Vanwege het ingrijpende karakter van een ontslag op staande voet dient er sprake te zijn van een goede motivering van de dringende reden die aan het ontslag ten grondslag ligt. Deze reden dient aan de medewerker te worden medegedeeld. Het is van belang om deze mededeling op schrift te stellen en goed te motiveren en uit te leggen waarom er in de desbetreffende concrete situatie als gevolg van de gedraging (beter gezegd ‘misdraging’) van de medewerker sprake is van een dringende reden. Dit volgt onder meer uit een arrest van het gerechtshof s’-Hertogenbosch van 25 juli jl.

 

Wat was er aan de hand?

In de zaak van het Hof had een medewerker goederen gekocht van zijn werkgever met personeelskorting. Deze goederen werden door de medewerker vervolgens doorverkocht via onder meer het internet, dit uiteraard met winst. De werkgever vond dit voldoende voor een dringende reden en verleende aan de werknemer ontslag op staande voet. In de brief waarin de ontslagmededeling is verwoord, werd opgenomen dat de werknemer onder meer verklaringen had afgelegd die ongeloofwaardig waren en dat de werknemer zijn gedragingen niet had mogen verrichten. Een en ander werd in vrij algemene bewoordingen in de ontslag-op-staande-voet-brief vermeld.

 

Uitspraak van het Hof

Het hof stelt als uitgangspunt vast dat gekeken moet worden naar de brief waarin het ontslag op staande voet is bevestigd en dat de redenen die aan de dringende reden ten grondslag zijn gelegd als uitgangspunt gelden. De brief ‘fixeert’ als het ware het ontslag op staande voet. De brief is dan ook leidend en deze kan dan ook niet achteraf worden aangevuld met andere, soortgelijke en/of anders verwoorde redenen.

In deze uitspraak gaat het uiteindelijk dan ook mis, omdat de werkgever niet duidelijk had verwoord in de ontslagbrief welke gedragingen de werknemer exact werden verweten. Zo kwam in de brief niet duidelijk tot uiting dat het ontslag op staande voet was verleend vanwege het doorverkopen van met personeelskorting verkregen goederen van de werkgever via internet, terwijl het hier juist in de kern om ging. Daarentegen werd de aangeduide reden van de werkgever inhoudende dat de werknemer verklaringen had afgelegd die ongeloofwaardig waren, niet duidelijk aangetoond. Het ontslag op staande voet ging dan ook onderuit.

 

Conclusie

In vorenbedoelde uitspraak wordt nog maar eens onderstreept dat het van cruciaal belang is dat de dringende reden die aan een ontslag op staande voet wordt gelegd op juiste en volledige wijze schriftelijk wordt vastgelegd. Wij merken in de praktijk helaas dat werkgevers er regelmatig voor kiezen om een dergelijke brief zelf te schrijven, met als gevolg waarvan een en ander achteraf niet meer te repareren valt en het de werkgever dus duur komt te staan. Laat u dan ook op voorhand adviseren. Onze vakgroep arbeidsrecht is u hierbij graag van dienst.

Reageren is niet mogelijk.