Verstand van Bouwrechtzaken N°14 – Omgevingswet – Deel II

In deel I heb ik in het kort enkele belangrijke veranderingen rondom de Omgevingswet aangekaart. Maar wat betekent dit voor de vergunningaanvraag?

Hoe zit het nu?

Naar het huidige recht wordt een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend wanneer het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan of bouwverordening, de algemene regels van het rijk of de provincie, het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening en welstandsnota. Voldoet het bouwplan niet aan het bestemmingsplan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit planologisch strijdig gebruik.

Op de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is in principe de reguliere vergunningsprocedure van acht weken van toepassing, tenzij in strijd met het bestemmingsplan wordt gebouwd; dan dient de uitgebreide procedure van (minimaal) zes maanden te worden doorlopen.

En straks?

Tegelijkertijd met de nieuwe Omgevingswet treedt de Invoeringswet Omgevingswet in werking. Deze Invoeringswet regelt een ‘knip’ de omgevingsvergunning voor bouwen, in twee delen: een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit en een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit. Het is echter ook mogelijk om de technische en de ruimtelijke vergunning gelijktijdig aan te vragen. De aanvrager moet ervoor zorgen dat hij beide omgevingsvergunningen heeft.

Hiermee wordt beoogd dat niet onnodig aan regels wordt getoetst. Nu kan het immers zo zijn dat er alleen op basis van de ruimtelijke regels een vergunning nodig is, waarbij ook aan de technische regels wordt getoetst, of andersom.

(Technische) bouwactiviteit

Bij de (technische) bouwactiviteit gaat het om de technische eisen waaraan een bouwwerk dient te voldoen. Deze voorschriften staan nu vermeld in het Bouwbesluit en zullen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hierbij kan gedacht worden aan voorschriften ten aanzien van brandveiligheid en energiezuinigheid van bouwwerken.

Een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit is in beginsel verplicht, tenzij het een vergunningsvrij geval betreft als bedoeld in het Bbl.

De toets aan het Bbl vindt niet meer plaats door het bevoegd gezag maar door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Dit zal worden geregeld door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die naar verwachting ook in de loop van 2021 in werking zal treden. In een van mijn volgende blogs zal ik hier nader op ingaan.

Omgevingsplanactiviteit

De regels met betrekking tot de omgevingsplanactiviteit zijn gedeeltelijk landelijk geregeld in het Bbl. Het is echter aan iedere gemeente om in het omgevingsplan aanvullende eisen te stellen aan de bouw en het gebruik van bouwwerken.

De gevallen waarbij geen vergunning benodigd is voor een omgevingsplanactiviteit is straks ook te vinden in het Bbl. Deze omgevingsplanactiviteiten bestaan allemaal uit bouwen.

Participatie

Nieuw is het participatievereiste, op basis waarvan een aanvrager verplicht is om bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning gegevens te overleggen over participatie van en overleg met derden. In de aanvraag wordt aangegeven hoe en of participatie heeft plaatsgevonden. Het is aan de aanvrager zelf om te bepalen hoe dit wordt gedaan.

Conclusie

De Omgevingswet zal ervoor zorgen dat vergunningsaanvragen anders gaan verlopen. Het is straks mogelijk om eerst de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aan te vragen en, pas na verkrijging hiervan, een vergunning voor de bouwtechnische omgevingsactiviteit aan te vragen. Hierdoor kunnen kosten voor het maken van bouwtechnische tekeningen/berekeningen bespaard worden. Er komen echter ook nieuwe vereisten bij, zoals het participatievereiste. Het is verstandig om hierop voorbereid te zijn.

Wilt u meer weten over de nieuwe Omgevingswet, neemt u dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van het omgevingsrecht. Met regelmaat publiceren wij nieuwe artikelen over omgevingsrecht op social media. Volg ons en blijf op de hoogte!

Reageren is niet mogelijk.