Verstand van Bouwrechtzaken N°16 – vergunningsvrij bouwen – deel II

Vergunningsvrij bouwen onder de Omgevingswet als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vanaf 1 januari 2021, hoe gaat dat in zijn werk?

Zoals aangegeven in deel I wordt er een ‘knip’ gemaakt in de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit en voor de (technische) bouwactiviteit.

Omgevingsplanactiviteit

De omgevingsplanvergunningsvrije gevallen staan in paragraaf 2.3.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit gaat om a. een bouwactiviteit, b. het in gebruik houden van een bouwwerk, of c. het gebruiken van een bouwwerk. Denk daarbij onder meer aan onderhoudswerkzaamheden, het plaatsen van een dakkapel in het achtervlak, zonweringen, kozijnen.

Daarnaast is er een zogeheten ‘bruidsschat’ met vergunningsvrije gevallen die de gemeenteraad van een gemeente later in het omgevingsplan kan aanpassen.

De bruidsschat

De bruidsschat bestaat uit ongeveer 600 regels uit het huidige Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor). De regels hebben betrekking op een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en bouwen.

De regels zullen door het Rijk gedigitaliseerd en ingelezen worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Rijk maakt ook toepasbare regels. Het Rijk zal hiervoor vragenbomen opstellen, waarmee inwoners door het beantwoorden van vragen kunnen checken of ze vergunningplichtig zijn en zo ja aan welke vereisten hun aanvraag moet voldoen. De zogenaamde indieningsvereisten. 

Voor het checken van de vereisten, worden niet voor alle activiteiten toepasbare regels gemaakt. Alleen voor de topactiviteiten worden toepasbare regels gemaakt. Topactiviteiten zijn de activiteiten in de fysieke leefomgeving die het meest worden uitgevoerd door inwoners en bedrijven. 

Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen.

(technische) Bouwactiviteit

Bouwwerken zijn in beginsel bouwtechnisch vergunningsvrij. Een bouwactiviteit is pas bouwtechnisch vergunningplichtig als deze in het Bbl positief is aangewezen. In het Bbl zijn bijvoorbeeld bouwwerken met een dak aangewezen als vergunningplichtig, indien het – kort gezegd – a. niet op de grond staat, b. hoger is dan 5 meter, c. bij meer dan een bouwlaag, is voorzien van een verblijfsgebied op de tweede bouwlaag of hoger, d. voorzien is van een dakterras, balkon o.i.d. en e. als gevolg van de bouwactiviteit een hoofdgebouw wordt. Eigenlijk iedere doorsnee woning valt hier onder en is dus bouwtechnisch vergunningplichtig.

Alle bouwwerken met en dak die niet onder de voorgaande beschrijving vallen, kunnen dus zonder bouwtechnisch vergunning gebouwd worden. Denk bijvoorbeeld aan een aanbouw bij een bestaande woning of een overdekte fietsenschuur.

Voor bouwwerken zonder dak kent het Bbl ook een aanwijzing (in artikel 2.15da Bbl). Veel (meer) bouwwerken dan onder het huidige recht worden echter vergunningsvrij. 

Wilt u meer weten over vergunningsvrij bouwen, neemt u dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van het omgevingsrecht. Met regelmaat publiceren wij nieuwe artikelen over vastgoedrecht op sociale media. Volg ons en blijf op de hoogte!

Reageren is niet mogelijk.