Verbeterd stelsel voor beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen

De Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, heeft in zijn brief d.d. 23 april 2020 de Tweede kamer geïnformeerd en de contouren geschetst van een verbeterd stelsel voor de afhandeling van dossiers van (oud) politiemedewerkers met de beroepsziekte PTSS (Posttraumatisch Stressstoornis) en andere beroepsziekten en dienstongevallen.[1]

Met voormeld nieuw stelsel wordt gestreefd naar een andere benadering van politiemedewerkers die letsel hebben opgelopen in de uitoefening van het politiewerk. Geconstateerd is namelijk dat er knelpunten zitten in het huidige stelsel.

De uitgangspunten voor het verbeterde stelsel zijn: ‘eenvoudiger, minder druk op de medewerker, tempo in de afhandeling en re-integratie bij de politie’. De korpsleiding en Minister Grapperhaus zijn uiteindelijk tot de navolgende contouren gekomen voor het verbeterde stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen:

  1. Aansluiting stelsel bij bijzondere zorgplicht: hierbij is onder andere van belang dat de zorgplicht van de werkgever geldt voor alle medewerkers die een beroepsziekte hebben opgelopen of een dienstongeval hebben gehad;
  2. Focus op herstel en re-integratie: de aandacht richt zich meer op de voorkant van het proces en minder op de formele aspecten en ‘achterzijde’ van het proces. De medewerker hoeft niet te wachten op zorg en ondersteuning tot formele besluiten zijn genomen m.b.t. erkenning en daaraan verbonden afspraken;
  3. Vereenvoudiging: er wordt onder andere geen onderscheid meer gemaakt tussen beroepsziekten, dienstongevallen en beroepsincidenten. Voorzieningen worden direct toegankelijk en zijn gelijk voor iedere medewerker, ongeacht wat hem/haar is overkomen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Vertrouwen is het uitgangspunt;  
  4. Uitbreiding van aanspraken en voorzieningen: onder andere wordt het bestaande pakket aan financiële aanspraken uitgebreid;
  5. Vergoeding resterende schade naar redelijkheid en billijkheid: gekeken wordt onder andere of een paritaire commissie kan worden opgericht om verzoeken van schade (als volgens de medewerker meer schadeposten aan de orde zijn) te beoordelen;
  6. Wijziging in toekenning smartengeld: het is de intentie om terug te gaan naar een zuivere smartengeldregeling (compensatie voor o.a. ‘onherstelbaar letsel en het gemis aan levensvreugde als gevolg daarvan’) waarbij aangesloten wordt bij ‘wat maatschappelijk gebruikelijk is’;
  7. Re-integratie bij de politie: hierbij is onder andere van belang dat de bestaande mogelijkheden beter worden benut.

Waar het gaat om de lopende (restschade) zaken – het gaat om meer dan 200 (ex) medewerkers – wordt een plan opgesteld om (ook) deze zaken zo spoedig mogelijk op een goede wijze af te handelen. Voorts zal er één loket komen voor beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen. Ook worden mogelijkheden onderzocht om medewerkers (met hun toestemming) individueel gedurende een periode te volgen, zodat risico’s op uitval vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd (aan de hand van patroonherkenning).

“Ingrijpende gebeurtenissen die fysiek en/of emotioneel hun weerslag hebben, moeten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Als dergelijke gebeurtenissen plaatsvinden, dan moet zorg, ondersteuning (materieel en immaterieel) en begeleiding worden geboden die de medewerker nodig heeft om te herstellen en te re-integreren”, aldus Grapperhaus.  

Gestreefd wordt ernaar om het stelsel aan het einde van het jaar uitgewerkt te hebben om het vervolgens in de regelgeving te verankeren.


[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/23/tk-contouren-verbeterd-stelsel-beroepsziekten-beroepsincidenten-en-dienstongevallen

Reageren is niet mogelijk.