Ouder stelt zichzelf aansprakelijk voor schade dochter

De rechtbank Gelderland heeft zich recentelijk uitgelaten over een bijzondere kwestie: een moeder verzocht de rechtbank te beslissen dat zij aansprakelijk is voor de schade die haar dochter ten gevolge van een ongeval lijdt. Maar waarom deed zij dit?

De feiten in onderliggende zaak zijn als volgt. De destijds zesjarige dochter van moeder en een vijfjarige jongen vroegen toestemming aan hun ouders om paarden een appel te voeren. Dit mocht van de ouders, met het voorbehoud dat zij niet bij de paarden in de wei mochten komen en voor het hek moesten blijven staan. Ondanks deze instructie, is de dochter toch het weiland ingegaan waar de paarden stonden. Zij is daar vervolgens door een van de paarden tegen het hoofd getrapt, met ernstig traumatisch schedel- en hersenletsel tot gevolg.

De moeder heeft zich – naast het aansprakelijk stellen van de eigenaar van de paarden – na dit voorval in privé aansprakelijk gesteld. Moeder maakte namens haar dochter zichzelf het verwijt te zijn tekortgeschoten in haar ouderlijke zorgplicht. Moeder stelt dat zij heeft nagelaten het in het maatschappelijk verkeer betamelijke toezicht op haar dochter te houden.

De rechtbank stelt voorop dat een ouder de zorg en de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van het kind en uit dien hoofde ook de plicht heeft het kind te behoeden voor gevaren. Daar staat tegenover dat een ouder het kind de nodige vrijheid en zelfstandigheid moet gunnen zodat een kind zichzelf ook kan ontwikkelen. Het kind zal wat dat betreft onvermijdelijk welbewust aan risico’s worden blootgesteld. Het is in de eerste plaats aan de ouder om te beoordelen welke risico’s wel en welke niet aanvaardbaar zijn. De uiteindelijke keuze van de ouder tegenover het kind kan niettemin wel onrechtmatig zijn.

In onderhavig geval heeft de rechtbank geoordeeld dat moeder inderdaad een verwijt valt te maken. Het meisje was pas zes jaar oud. Vanwege deze zeer jonge leeftijd mocht slechts een beperkt inzicht in het aan paarden inherente gevaar en een beperkt vermogen zich naar dit inzicht te gedragen, worden verwacht. Daarnaast bevonden de paarden zich op enkele honderden meters afstand en zodoende buiten het toezicht van moeder of een andere volwassene. De instructie aan dochter was daarnaast tegenstrijdig: het mogen voeren van paarden impliceerde dat zij in buurt van de paarden mocht komen. Volgens de rechtbank was het dan ook voor de moeder voorzienbaar dat haar instructie niet zou leiden tot het gewenste gedrag. De rechtbank acht de moeder dan ook aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade in verband met het ernstige ongeval.

Wat heeft deze aansprakelijkstelling nou tot gevolg? Moeder is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Omdat de rechter hier heeft geoordeeld dat moeder aansprakelijk is, dient de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade te vergoeden. De financiële gevolgen van het ongeval zijn zodoende in beginsel gedekt, waardoor het meisje in dat verband alle zorg kan krijgen die noodzakelijk is.

 

Reageren is niet mogelijk.