Opslag verdovende middelen, ontbinding huurovereenkomst?!

ontbinding van de huurovereenkomstIn de rechtspraak bestaat eigenlijk geen discussie meer over de vraag of de aanwezigheid van een professionele hennepkwekerij voldoende reden geeft aan de verhuurder om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan. In vrijwel alle gevallen wijzen rechters dit soort vorderingen tot ontbinding van de huurovereenkomst toe.

Wat zijn echter de mogelijkheden voor een verhuurder op het moment dat in bijvoorbeeld een woning een behoorlijke hoeveelheid verdovende middelen wordt aangetroffen?

Ontbinding van de huurovereenkomst door verhuurder

In één van onze eerdere blogs heeft u al kunnen lezen dat in dergelijke gevallen vaak de burgemeester de bevoegdheid heeft om de woning te sluiten. Op basis van die sluiting kan de verhuurder dan zelf de huurovereenkomst ontbinden. Echter, wat zijn nu de mogelijkheden voor de verhuurder indien de burgemeester niet besluit tot sluiting over te gaan?

Een dergelijke situatie deed zich voor in Amsterdam. Bij een politie-inval werd daarbij een grote hoeveelheid drugs (zowel soft- als harddrugs) aangetroffen. Ook werden verpakkingsmateriaal, weegschalen en een behoorlijke hoeveelheid geld in kleine coupures aangetroffen.

De verhuurder heeft om deze reden bij de kantonrechter gevorderd dat de huurovereenkomst zou worden ontbonden. Daarbij werd door de verhuurder aangegeven dat zij een strikt drugsbeleid hanteert en zij niet hoeft te dulden dat een huurder van een sociale huurwoning deze gebruikt voor het opslaan dan wel verhandelen van drugs. Kort gezegd, werd door de verhuurder betoogd dat de huurder het gehuurde in strijd met de bestemming gebruikte en hij zich daarnaast niet als goed huurder had gedragen.

De kantonrechter heeft de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst echter afgewezen. De kantonrechter overwoog daartoe dat de enkele opslag van de drugs onvoldoende reden geeft om tot ontbinding over te gaan en dat om wel te kunnen ontbinden sprake zou moeten zijn van bijkomende (handels)activiteiten.

Hoger beroep

De verhuurder legt zich niet bij dit oordeel neer en gaat in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam. Die komt tot het oordeel dat de huurder de woning heeft gebruikt voor opslag van een grote hoeveelheid soft- en harddrugs om de handel in die middelen te faciliteren. Dit bezit van verdovende middelen in de woning, dat duidt op opslag of bewaring ten behoeve van de handel, levert naar oordeel van het gerechtshof op zichzelf voldoende grond op voor ontbinding van de huurovereenkomst. Daarvoor is niet vereist dat dit ook met zoveel woorden in de huurovereenkomst is vermeld. Naar oordeel van het gerechtshof is ook niet noodzakelijk dat sprake is van bijkomende omstandigheden. Evenmin vindt het gerechtshof relevant of de woonfunctie wel of niet ondergeschikt is geraakt aan de opslagfunctie. Voor het gerechtshof is wel van belang dat de woning in strijd met de bestemming is gebruikt voor commerciële doeleinden die bovendien crimineel van aard zijn.

Ten overvloede merkt het gerechtshof nog op dat hij van mening is dat wel sprake is van bijkomende omstandigheden, aangezien het bewaren en opslaan van verdovende middelen altijd het risico met zich mee brengt op andere strafbare feiten, zoals geweldsdelicten. Dat heeft ook een negatieve uitstraling op de buurt.

Let op

Al met al is deze uitspraak een opsteker voor de strijd tegen de opslag van drugs en drugshandel vanuit woningen. Echter, daarbij moet gelijktijdig wel worden vermeld dat het hier ging om een zeer grote hoeveelheid aangetroffen drugs op basis waarvan het gerechtshof tot het oordeel kwam dat de woning deels voor commerciële doeleinden werd gebruikt. Het is dus niet zo dat in elke situatie waarin meer dan een gebruikshoeveelheid drugs in een woning wordt aangetroffen, dit reden zou geven om de huurovereenkomst te ontbinden. Een en ander moet van geval tot geval worden bezien en beoordeeld.

Wel is duidelijk dat een huurcontract met daarin duidelijke bepalingen ter zake een verbod op het voorhanden hebben van drugs aan te raden is.

Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met ons Legal Team.

Reageren is niet mogelijk.