Ondernemers opgelet: Het UBO-register treedt in werking! Wat houdt dit register in en voor wie geldt het?

Vanaf januari 2020 treedt in ons land het zogeheten ‘UBO-register’ in werking. Vanaf deze datum zijn in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden.

Wat is een UBO?

Door Minister Hoekstra van Financiën is onlangs het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren ingediend bij de Tweede Kamer. In het UBO-register dienen van alle in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten de uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘Ultimate Beneficial Owner’, afgekort UBO) te worden geregistreerd. Simpel gezegd, bevat het register dus gegevens over de uiteindelijke eigenaar van een onderneming, stichting of vereniging of over de degene die daarover de uiteindelijke zeggenschap heeft.

Waarom een UBO-register?

De invoering van het UBO-register vloeit voort uit de uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. De lidstaten van de EU moeten er op basis van deze richtlijn voor zorgen dat op hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten actuele informatie inwinnen, bijhouden en registeren over hun uiteindelijk belanghebbenden. Deze gang naar meer transparantie is bedoeld om terrorismefinanciering, corruptie, belastingontduiking en witwassen tegen te gaan.

Voor wie geldt de registratieplicht en voor wie niet?

De registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

 • BV’s en (niet beursgenoteerde) NV’s;
 • Stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming drijven;
 • Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • Rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen, Europese coöperatie vennootschappen en Europese economisch samenwerkingsverbanden.

Geen registratieplicht voor:

 • Buitenlandse rechtspersonen;
 • Beursgenoteerde vennootschappen;
 • Eenmanszaken;
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • Verenigingen van Eigenaren;
 • Kerkgenootschappen.

Kamer van Koophandel

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, wordt een onderdeel van het handelsregister. Het register valt daarmee onder het beheer van de Kamer van Koophandel. Een gedeelte van de informatie die in het register zal worden opgenomen is openbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om: de voor- en achternaam, geboortemaand en jaar, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang van de UBO. Een ander gedeelte van de informatie is niet openbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om: BSN en fiscaalnummer, geboortedag, woonadres, afschrift identiteitsbewijs.

Sancties

Wanneer een daartoe verplichte persoon niet tot opgave overgaat kan de Minister van Financiën een last onder dwangsom opleggen. Ook is het mogelijk dat de Minister een bestuurlijke boete oplegt. Deze boete bedraagt ten hoogte een geldboete van de vierde categorie, ruim € 20.000,00.

Tot slot

Bent u ondernemer houdt u dan de komende maanden de ontwikkelingen in het kader van het UBO-register in de gaten en ga er op tijd mee aan de slag.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande artikel of advies wenst kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Reageren is niet mogelijk.