Modelreglement 2017

Jasper de Roo

Op 19 december 2017 is het KNB* Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers. Dit modelreglement is afgestemd op de Wet Verbetering Functioneren, die op 1 januari 2018 in werking treedt.

 

 

Wetswijziging

De Wet Verbetering Functioneren Vereniging van Eigenaren’s (VvE) (wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek) regelt concreet hoe de invulling van het reservefonds – dat al vanaf 2005 verplicht is – dient te gebeuren en ook de bevoegdheid tot het aangaan van een lening wordt geregeld.

Reservefonds

Op grond van de nieuwe wet moet de VvE óf een reservering treffen op basis van een meer jaren onderhoudsplan (MJOP), óf jaarlijks een bedrag reserveren dat overeenkomt met 0,5% van de herbouwwaarde van het complex. Deze herbouwwaarde stemt dan overeen met de herbouwwaarde zoals deze vermeld is op de polis van de opstalverzekering.

Het MJOP bepaalt de looptijd van 10 jaar en het feit dat het plan niet ouder mag zijn dan 5 jaar, dat het plan alle onderhouds-, herstel- en vernieuwingsmaatregelen moet bevatten alsmede de daaraan benodigde werkzaamheden en kostenberamingen.

Deze verplichting geldt voor VvE’s met gebouwen die (gedeeltelijk) bestemd zijn voor bewoning. Gemengde complexen –  met bijvoorbeeld woningen en bedrijfsruimtes, of woningen en een parkeergarage – vallen dus onder de reikwijdte van deze bepaling.

Lening

De nieuwe wet bepaalt verder dat de VVE bevoegd is een overeenkomst van geldlening aan te gaan, tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt.

Op dit moment geldt dat een appartementseigenaars die eigenaar is ten tijde van het aangaan van de schuld, voor zijn breukdeel aan deze schuld verbonden blijft, ook als hij zijn appartementsrecht verkoopt.

In de nieuwe wet wordt dat anders. De schuld gaat over op de kopende (verkrijgende) appartementseigenaar. De verkopende appartementseigenaar wordt ontslagen uit zijn verbondenheid aan de schuld bij de overdracht van het appartementsrecht, indien aan de koper een opgave van de schuld is gedaan. De notaris moet een opgave doen van de schulden waarvoor de koper aansprakelijk zal zijn. De aansprakelijkheid van de koper is beperkt tot de omvang zoals deze volgens de opgave van de notaris blijkt.

Verder komt in de wet te staan dat een geldlening een deelbare prestatie is. Daarmee is wettelijk geregeld dat de appartementseigenaars niet aansprakelijk kunnen zijn voor de gehele schuld, maar alleen voor hun eigen deel, conform het breukdeel uit de akte van splitsing.

Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het KNB Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers. Dit modelreglement is afgestemd op de Wet Verbetering Functioneren, die op 1 januari 2018 treedt in werking treedt. Het modelreglement treft u hier aan.

*projectgroep Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

 

Reageren is niet mogelijk.