Ladder voor duurzame verstedelijking

Jasper de RooNieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, woonwijken, maar ook hotels, ziekenhuizen en recreatieparken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk dat in een bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, wordt stilgestaan bij de vraag of er behoefte is aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn eisen opgenomen waaraan een bestemmingsplan moet voldoen als dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. De zogeheten ‘ladder voor duurzame verstedelijking’.

Wijzigingen ladder voor duurzame verstedelijking per 1 juli 2017 

Per 1 juli 2017 wijzigt de ladder voor duurzame verstedelijking en zal niet meer uit drie treden bestaan, maar uit twee. Als in een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, moet de behoefte aan die ontwikkeling worden beschreven. Als de ontwikkeling is voorzien buiten het bestaand stedelijk gebied, dan moet worden gemotiveerd waarom de ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd.

De derde trede, de verplichte toelichting dat de betrokken locatie goed bereikbaar is indien de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied is voorzien, is vervallen. Verder is het begrip “actuele regionale behoefte” vervangen door “behoefte“. Volgens de nota van toelichting zijn de aard en de omvang van de stedelijke ontwikkeling bepalend voor de afbakening van het gebied waarbinnen de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet worden afgewogen. Ook is de term “actuele” komen te vervallen: het ligt namelijk niet voor de hand dat kan worden volstaan met een niet-actueel behoefteonderzoek.

Overzichtsuitspraak

Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke overzichtsuitspraak gedaan over de ladder voor duurzame verstedelijking. Deze uitspraak bevat de hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de eisen waaraan een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen. Ook na 1 juli 2017 blijft deze rechtspraak van belang. De overzichtsuitspraak vindt u hier.

Heeft u vragen over de ladder voor duurzame verstedelijking of andere vragen op het gebied van het omgevingsrecht, dan kunt u terecht bij één van de specialisten vastgoedrecht van ons Legal Team.

Reageren is niet mogelijk.