Je pint met de pinpas van je overleden moeder. Heb je daarmee haar erfenis, waaronder haar schulden, aanvaard…? 

In een eerdere blog is ingegaan op de (expliciete) keuzen die een erfgenaam heeft ten aanzien van een erfenis (ook wel aangeduid als nalatenschap), namelijk: 1) zuiver aanvaarden, 2) beneficiaire aanvaarden en 3) verwerpen.

Maar let op! Voormelde keuzen zijn niet de enige mogelijkheden om een erfenis al dan niet te aanvaarden. Uit feiten en omstandigheden, waaronder gedragingen en handelingen, kan blijken dat een erfgenaam een erfenis (per ongeluk) stilzwijgend zuiver heeft aanvaard, met alle consequenties van dien…

Bij stilzwijgend aanvaarden kan worden gedacht aan de situatie dat vader komt te overlijden en dat diens kinderen vlak na zijn overlijden beginnen met het verdelen van zijn spullen. De kinderen gedragen zich dan als erfgenamen ten aanzien van de erfenis van hun vader. Duidelijk is dat de kinderen de erfenis van hun vader stilzwijgend zuiver hebben aanvaard.

In de navolgende (minder duidelijke) situatie is een geschil ontstaan of er sprake is van een stilzwijgende aanvaarding. De erflater betreft een moeder en de erfgenamen zijn haar twee kinderen: zoon en dochter. Haar zoon had haar erfenis verworpen bij notariële akte. Echter, haar dochter stelt dat nog voordat haar zoon de erfenis expliciet heeft verworpen, hij zich zou hebben gedragen alsof hij de erfenis zuiver heeft aanvaard. Voordat de zoon de erfenis heeft verworpen, heeft hij namelijk enkele facturen betaald van de bankrekening van zijn overleden moeder. Relevant hierbij is dat het zijn eigen facturen betreft en niet die van zijn overleden moeder.

De rechter heeft (in hoger beroep) de dochter in het gelijk gesteld.[1] Doordat de zoon met het geld van zijn overleden moeder zijn eigen facturen heeft voldaan, beschikte hij over de erfenis van zijn moeder en hij heeft zich gedragen als haar erfgenaam. Nu gebleken is dat zijn moeder naast vermogen ook schulden had, is voormelde handeling de zoon duur komen te staan. Hij kan namelijk aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van zijn moeder. Had de zoon zijn facturen maar met zijn eigen geld betaald…

Kort en goed luidt het advies: handel voorzicht en bewust wanneer u te maken krijgt met goederen uit een erfenis.

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de uitvaart van de erflater tijdig wordt geregeld, maar ben er tegelijkertijd bewust van dat er ook tijdig een keuze moet worden gemaakt ten aanzien van uw deel van de erfenis.

Heeft u een vraag over een erfenis? Laat u tijdig adviseren door een van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht.  


[1] Hof ’s-Hertogenbosch 5 oktober 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3013.

Reageren is niet mogelijk.