Vernieuwd model huurovereenkomst kantoorruimte ROZ

Op 19 februari 2015 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) het vernieuwde ROZ-model huurovereenkomst voor kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW gepresenteerd.

Door Floris Wubbena

wubbena

Het nieuwe model vervangt het model uit 2003 dat alom wordt beschouwd als een verhuurdersvriendelijk model. Het nieuwe model zou evenwichtiger moeten zijn. Daarnaast zijn nieuwe bepalingen toegevoegd die hun oorsprong vinden in gewijzigde regelgeving en/of ontwikkelingen in de markt.

Het nieuwe model van de huurovereenkomst alsmede de nieuwe Algemene Bepalingen en de toelichting daarop zijn gepubliceerd op www.roz.nl.

Model huurovereenkomst

De grootste wijziging in de modelhuurovereenkomst zelf betreft de mogelijkheid om overwegingen in de overeenkomst op te nemen. In die overwegingen kan tot uitdrukking worden gebracht welke bedoeling partijen hebben met en wat de achtergrond is van het sluiten van de huurovereenkomst. Dit soort overwegingen kunnen in een later stadium van belang zijn indien onverhoopt over de huurovereenkomst zou worden gediscussieerd of zelfs geprocedeerd.

Voor het overige zijn in de huurovereenkomst zelf niet zo gek veel wijzigingen opgenomen. Het gaat eigenlijk over het algemeen over verduidelijkingen en aangepaste formuleringen. Sommige bepalingen die nu in de huurovereenkomst staan, stonden voorheen in de Algemene Bepalingen.

Wel is nieuw dat moet worden aangegeven of een kopie van het energielabel is ontvangen. Deze bepalingen en ook enkele andere bepalingen zagen we al terug in het vernieuwde ROZ-model voor winkelruimte.

Algemene Bepalingen

De Algemene Bepalingen zijn meer ingrijpend gewijzigd, dit met name ten voordele van de huurder. Het model komt daarmee meer tegemoet aan de belangen van die huurder.

Enkele in dat kader te noemen wijzigingen zijn beperktere mogelijkheden van de verhuurder om aansprakelijkheid uit te sluiten, lagere boeterentes (alhoewel de minimale boete van € 300,00 per maand ongewijzigd is gebleven), de omstandigheid dat een huurder nu ook kosten van een noodzakelijke ingebrekestelling van de verhuurder in rekening zou kunnen brengen en de omstandigheid dat een eerder opgenomen boetebepaling die op alle overtredingen van toepassing was, nu is beperkt tot een viertal situaties.

Uiteraard zijn er nog meer wijzigingen, maar het gaat te ver om daar in deze blog op in te gaan.

Conclusie

Zoals door ROZ ook is aangekondigd, is het model inderdaad evenwichtiger geworden en komt dat wat meer tegemoet aan de belangen van de huurder. Echter, het blijft een in overwegende mate verhuurdersvriendelijk model en contractspartijen dienen zich dit wel te realiseren.

Let daarbij op dat het nog altijd gaat om een model en dat het sluiten van een (huur)overeenkomst altijd maatwerk is. Laat u zich bij het sluiten van een huurovereenkomst dan ook altijd deugdelijk adviseren. U kunt hiervoor uiteraard terecht bij onze huurrechtspecialist Floris Wubbena.

Reageren is niet mogelijk.