Verstand van verhuurderszaken Nº6

Wat te doen bij een huurachterstand?

In de wet staat dat de huurder verplicht is de tegenprestatie (de huurpenningen) op de overeengekomen wijze en tijdstip te voldoen.

In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat de huurpenningen vóór de eerste dag van iedere maand door de verhuurder moeten zijn ontvangen. Gebeurt dat niet, dan kan dat voor de huurder tot grote problemen leiden.

Betaalt de huurder niet of niet tijdig, dan schiet hij tekort in de nakoming van zijn verbintenissen voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Als verhuurder kun je dan nakoming afdwingen en schadevergoeding vorderen. Bovendien stelt een huurder zich bloot aan een vordering gericht op beëindiging van de huurovereenkomst (zie mijn vorige artikel, de zogeheten “ontbinding van de huurovereenkomst”). Betreft het huur van woonruimte, dan biedt de wet nog wel de mogelijkheid voor de rechter om een termijn toe staan van ten hoogste een maand om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Om de beëindiging van de huurovereenkomst tegen te houden, zal de huurder zich in uitzonderingssituaties met succes kunnen beroepen op omstandigheden die meebrengen dat de ontbinding niet gerechtvaardigd is. In dat verband kunnen veel omstandigheden een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de duur van de huurovereenkomst en het belang van de huurder bij behoud van de huurovereenkomst, de duur en de omvang van de huurachterstand, het betalingsgedrag van de huurder in het verleden en de oorzaak van de huurachterstand.

Er geldt in dit verband geen vaste regel voor het aantal maanden dat een huurder een huurachterstand dient te hebben laten ontstaan. In de rechtspraak wordt wel vaak een huurachterstand van drie of meer maanden gezien als zodanige wanprestatie dat de beëindiging van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is, maar – gelet op het voorgaande – is dit dus geen strikte regel.

Maar wat dient u nu te doen wanneer sprake is van een huurachterstand?

Tips:

  • waak ervoor dat de huurachterstand niet te hoog oploopt, mede indachtig de eigen belangen en het gezegde “van een kale kip kun je niet plukken” ;
  • stuur bij een huurachterstand altijd aanmaningen en/of sommaties ;
  • maak op de juiste wijze aanspraak op betaling van bijvoorbeeld overeengekomen boetes, rente of buitengerechtelijke incassokosten ;
  • ga zo mogelijk snel met de huurder in gesprek over de ontstane betalingsachterstand ;
  • laat de huurovereenkomst zo nodig beëindigen.

Voor vragen neemt u gerust contact op met een van onze huurrechtsspecialisten.

 

Reageren is niet mogelijk.