Eindelijk financiële compensatie voor werkgever voor de loonkosten

Het kabinet had dinsdag 17 maart 2020 de nieuwe Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud al aangekondigd. De overbelaste regeling omtrent werktijdverkorting was per direct ingetrokken. Zojuist zijn de details van de nieuwe regeling bekend gemaakt. Wij zetten de voorwaarden op hoofdlijnen voor u op een rij.

Voorwaarden om een geslaagd beroep te kunnen doen op de regeling

1.Omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden

Om de hoogte van het omzetverlies te kunnen bepalen, moeten werkgever de totale omzet uit 2019 delen door vier. Dit bedrag dient vervolgens te worden vergeleken met de omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Als er dan sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% ten opzichte van 2019 dan kan er een beroep worden gedaan op de regeling. Bij sommige bedrijven is de tegenvallende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. In dat geval kan de werkgever ook een periode aangeven voor omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Let op, er is ervoor gekozen om met omzetverlies te bepalen op concernniveau. Als een concern in zijn geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen de afzonderlijke onderdelen van het concern waarbij er wél meer sprake is van 20% omzetverlies géén tegemoetkoming.

2.Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden

Om in aanmerking te komen voor de noodmaatregel wordt er van de werkgever verwacht dat die zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de werknemers dus door te betalen. Als de werkgever de loonsom niet volledig doorbetaald, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke tegemoetkoming in de loonkosten.

Het voorschot van 80% dat in het kader van de regeling wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 lager is, dan, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Op deze manier moeten werkgevers dus worden gemotiveerd om het volledige loon door te betalen

3.Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Het doel van de regeling is om ontslagen te voorkomen. Van de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen verzoek doet bij het UWV om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Indien er in de genoemde periode tóch ontslag wordt aangevraagd bij het UWV, wordt bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming een correctie doorgevoerd. Een soort van boete dus. Het is dus niet zo dat er in dat geval helemaal géén beroep meer kan worden gedaan op de regeling. De hoogte van deze ‘boete’ is als volgt. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt verhoogd met 50% en in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd.

Voor welke werknemers kan de tegemoetkoming worden aangevraagd?

De tegemoetkoming geldt voor alle werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus ook voor werknemers met een flexibel contract. De regeling is óók van toepassing op werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals de werknemer met een nul-urencontract.

Wat is de hoogte en de duur van de tegemoetkoming in de loonkosten?

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020. Bij de hoogte van de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon + een vaste opslag van 30% voor werkgeverslasten. De loonsom is wel gemaximeerd. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per werknemer in aanmerking genomen. Loon boven de € 9.538,00 per maand komt dus niet in aanmerking voor de tegemoetkoming!

De tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90%. Bij een omzetdaling van 50% is de tegemoetkoming in de loonkosten 45% Als er positief wordt beslist op de aanvraag, krijgt de werkgever een voorschot van 80% van de loonsom. Dit voorschot zal in drie termijnen worden verstrekt, waarbij het UWV ernaar streeft om de eerste betaling binnen 2 á 4 weken te verstrekken.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarin de tegemoetkoming is verstrekt, zal de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming worden bepaald. Er zal dan dus nog een correctie plaatsvinden. Houd hier als werkgever dus rekening mee! In sommige gevallen is daarbij een accountantsverklaring nodig. Dat is alleen het geval bij een bepaalde hoogte van de tegemoetkoming. Deze hoogte zal later nog worden bekend gemaakt.

Waar en wanneer dien ik een aanvraag in?

Het UWV streeft ernaar om op maandag 6 april 2020 het ‘loket’ te openen, zodat er vanaf dan aanvragen kunnen worden ingediend. Uiterlijk op vrijdag 3 april 2020 zal hier meer duidelijkheid over komen. Het is mogelijk om tot en met 31 mei 2020 een aanvraag in te dienen.

Actiepunten voor werkgevers

Belangrijk voor nu is dat u in ieder geval de volgende gegevens verzamelt. Deze zijn namelijk belangrijk voor de aanvraag:

  • gegevens rechtspersoon of rechtspersonen met bijbehorende loonheffingennummers;
  • de volledige omzet over het jaar 2019;
  • een cijfermatige prognose van de omzet over de maanden maart, april en mei 2020;
  • de volledige loonsom van de werknemers in de maanden maart, april en mei 2020.

Advies

Vanaf maandag 6 april 2020 is het dus mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het UWV. Het is van belang om op voorhand een goede inschatting te maken van de mogelijkheden en de hoogte van de eventuele tegemoetkoming, zodat u uw organisatie goed kunt voorbereiden voor de komende maanden en uw keuzes daarop kunt afstemmen. Uiteraard helpen wij u daarbij graag.

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de NOW-regeling of met ons van gedachten willen wisselen over de toepassing van de regeling binnen uw organisatie? Schroom dan niet om contact met onze Arbeidsrechtspecialisten op te nemen. Onze vakgroep Arbeidsrecht staat voor u klaar.

Reageren is niet mogelijk.