Een tweede kans voor de huurder?

Huurders die hun verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomen; een doorn in het oog van veel verhuurders. Helaas komen situaties waarin huurders niet voldoen aan de verplichtingen die zij op grond van de huurovereenkomst hebben vaak voor. Te denken valt aan gevallen waarin huurders huurachterstanden laten ontstaan, ernstige overlast aan omwonenden veroorzaken of de woning ernstig verwaarlozen.

Stoppen tekortkomingen

In een poging de tekortkomingen van de huurders een halt toe te roepen streven verhuurders veelal een beëindiging van de huurovereenkomst na. Een ingrijpend middel, dat er vaak toe zal leiden dat de huurders op straat komen te staan. Het is dan ook goed om u als verhuurder te realiseren dat er naast beëindiging van de huurovereenkomst nog andere -minder verstrekkende- mogelijkheden bestaan om te bewerkstelligen dat de tekortkomingen van de huurder stoppen. Een van die mogelijkheden is het bieden van een tweede of laatste kans.

Die tweede kans kan op verschillende manieren worden geboden, te weten door een gedragsaanwijzing, een laatste kans in de eigen woning of een laatste kans in een andere woning.

De gedragsaanwijzing

De minst ingrijpende variant is de gedragsaanwijzing. Bij een gedragsaanwijzing blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst in stand en worden met de (tekortkomende) huurder concrete afspraken gemaakt over hoe hij zich moeten gedragen. Deze afspraken gaan vervolgens deel uitmaken van de huurovereenkomst en niet-nakoming hiervan kan (alsnog) leiden tot een einde van de huurovereenkomst.

De laatste kans na ontbinding

Een laatste kans in de eigen woning is bijvoorbeeld mogelijk na beëindiging van de huurovereenkomst door een rechter. De verhuurder kiest er dan voor om de ontruiming uit te stellen en de huurder een laatste kans te bieden. De huurder dient vervolgens te bewijzen dat hij zich alsnog aan de nadere afspraken kan houden. Mochten die afspraken door de huurder toch niet worden nagekomen, dan kan de verhuurder alsnog tot ontruiming overgegaan.

Een nieuwe huurovereenkomst

Tot slot is het ook mogelijk om de huurder een nieuwe huurovereenkomst aan te bieden voor een andere passende woning. Het voordeel hiervan is dat de huurder een frisse start kan maken in een nieuwe omgeving. Mocht de huurder zich echter ook in de nieuwe woning niet aan zijn verplichtingen houden, dan zal gemakkelijker tot een beëindiging van de huurovereenkomst kunnen worden gekomen. De huurder is dan immers een gewaarschuwd mens.

Hebt u als verhuurder te maken met een tekortkomende huurder en overweegt u een ontbinding en/of het bieden van een tweede kans, neem dan contact met ons op!

Reageren is niet mogelijk.