Dienstverrichters en Algemene voorwaarden: hoe zat het ook alweer?

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant blijkt wel weer wat algemene voorwaarden waard kunnen zijn. Tenminste, als daar in rechte (met succes) een beroep op kan worden gedaan. In dit artikel ga ik in op die uitspraak en zet ik kort uiteen op welke wijzen dienstverrichters kunnen voldoen aan hun informatieplicht met betrekking tot algemene voorwaarden.

Wat waren de feiten?

A, een aannemersbedrijf, laat veelvuldig constructieberekeningen uitvoeren door B, een ingenieursbureau, voor door A uit te voeren projecten. Zo ook in het kader van een aannemingsovereenkomst tussen A en haar opdrachtgever, C, voor de realisatie van een rundveestal. In 2013/2014 is de stal gebouwd door A en opgeleverd aan C. Dan blijkt eind 2017 dat de keldermuur van de stal is verzakt, met aanzienlijke schade tot gevolg. C laat vervolgens onderzoek verrichten naar de oorzaak daarvan en houdt A op grond van de resultaten van dat onderzoek aansprakelijk voor de schade. A is het daar niet mee eens en stelt op haar beurt B aansprakelijk voor de schade van ruim twee ton. Daartoe voert A aan dat B fouten zou hebben gemaakt in de constructieberekeningen van de rundveestal waardoor de schade zou zijn veroorzaakt. B verweert zich met een beroep op haar algemene voorwaarden, waarin (kort gezegd) is bepaald dat A haar vordering binnen vijf jaar had moeten instellen en dat, nu A dat niet heeft gedaan, de vordering van A is verjaard. In dit kader betwist A dat de algemene voorwaarden van B van toepassing zijn en roept zij de vernietigbaarheid daarvan in, nu B de algemene voorwaarden niet ter hand zou hebben gesteld aan A.

Hoe oordeelde de rechtbank?

Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is vereist dat deze zijn aangeboden en aanvaard. Hoewel dit niet expliciet was gebeurd in het kader van de opdracht tot het maken van een constructieberekening voor de rundveestal, woog de rechtbank in deze zaak zwaar mee dat het ging om professionele partijen die al jaren zaken met elkaar deden. B had wel tientallen malen constructieberekeningen gemaakt voor A en A had nooit eerder geprotesteerd tegen de door B uitgebrachte offertes en facturen, waarop telkens was vermeld dat haar algemene voorwaarden van toepassing waren. De rechtbank oordeelde dan ook dat B er onder deze omstandigheden gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat A de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden accepteerde, zodat daarmee vaststaat dat die algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tussen A en B.

Ten aanzien van het beroep op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden van B, oordeelde de rechtbank dat B als dienstverrichter de algemene voorwaarden niet ter hand had hoeven te stellen maar deze, naar eigen keuze, mag verstrekken op een van de in artikel 6:230c BW genoemde wijzen. Hierdoor kon A geen beroep doen op vernietiging van de algemene voorwaarden van B vanwege het niet ter hand stellen daarvan. Het beroep op verjaring van B slaagde dan ook, zodat de vorderingen van A door de rechtbank zijn afgewezen.

Hoe zat het ook alweer?

De wet biedt dienstverrichters in de zin van de Dienstenrichtlijn van 12 december 2006 aanvullende mogelijkheden om te voldoen aan hun informatieplicht met betrekking tot algemene voorwaarden. Naast de hoofdregel dat algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld (feitelijk: overhandigen) kunnen dienstverrichters hun algemene voorwaarden ook:

  • op eigen initiatief verstrekken;
  • gemakkelijk toegankelijk hebben op een plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten;
  • gemakkelijk elektronisch toegankelijk hebben op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;
  • opnemen in alle door de dienstverrichter aan de afnemer verstrekte documenten waarin deze diensten in detail worden beschreven (artikel 6:230c BW).

Hoewel deze regeling voor dienstverrichters geldt, is daarmee niet gezegd dat het geldt voor alle aanbieders van diensten. De Dienstenrichtlijn bevat namelijk diverse uitzonderingen op aanbieders van diensten waarop deze regels niet van toepassing zijn.

Weten of u een dienstverrichter bent in de zin van de Dienstenrichtlijn en/of op welke wijze(n) u uw algemene voorwaarden correct kunt hanteren? Neem dan contact op met onze sectie ondernemingsrecht.

Reageren is niet mogelijk.