De bezitter of de bedrijfsmatig gebruiker aansprakelijk stellen?

Loopt u door toedoen van een gebrekkige zaak, een gebrekkige opstal dan wel een dier letsel op, dan dient zorgvuldig bekeken te worden wie u aansprakelijk dient te stellen voor uw schade. De (mogelijke) aansprakelijkheid van de bezitter wordt namelijk doorgeschoven naar de bedrijfsmatig gebruiker indien de zaak c.q. de opstal c.q. het dier werd gebruikt ‘in de uitoefening van een bedrijf’. De bezitter zelf is dan niet meer aansprakelijk.

In de wet is een aantal risicoaansprakelijkheden opgenomen. Zo zijn bezitters van gebrekkige zaken en bezitters van gebrekkige opstallen in beginsel aansprakelijk indien het gevaar, dat het gebrek oplevert, zich verwezenlijkt. Van een gebrek kan worden gesproken indien de (onroerende) zaak niet de veiligheid biedt die onder de gegeven omstandigheden daarvan mag worden verwacht. En ook de bezitter van een dier is in beginsel aansprakelijk voor de door zijn/haar dier aangerichte schade. Overigens dient het wel om schade te gaan veroorzaakt door de eigen energie van het dier; een handeling van een dier conform een aan het dier gegeven instructie valt daar niet onder.

Op de bezitter rust zodoende een risicoaansprakelijkheid. Dit, tenzij sprake is van bedrijfsmatig gebruik. Bijvoorbeeld: indien een managehouder een paard van een ander – tegen betaling – traint en dat paard veroorzaakt aan een voorbijganger schade, dan is niet de bezitter de kwalitatief aansprakelijke partij, maar de manegehouder.

Wat wordt verstaan onder ‘in de uitoefening van een bedrijf’ is niet bij voorbaat een uitgemaakte zaak. Ondernemingen, (vrije) beroepen met bedrijfsmatige trekken en overheidsbedrijven vallen onder de ruime uitleg van dit begrip, daarover bestaat geen discussie. In zijn algemeenheid wordt aangenomen dat stichtingen, verenigingen, ziekenhuizen en scholen hier ook onder vallen. Over de vraag of zuivere overheidsinstanties en kleine non-profit organisaties ook aangemerkt kunnen worden als ‘bedrijfsmatige gebruikers’ bestaat nog verdeeldheid. Maar ook ten aanzien dergelijke partijen bestaan afdoende argumenten om die onder het begrip ‘bedrijfsmatig gebruiker’ te scharen.

Al met al is het raadzaam om onderzoek te verrichten naar uw mogelijke wederpartij alvorens tot aansprakelijkstelling over te gaan.

Reageren is niet mogelijk.