Verstand van werkgeverszaken N°8 – deel II


Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: beperkte houdbaarheidsdatum?

In deel I kwam de houdbaarheidsdatum van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan bod. In deel II komt aan bod in welke vorm een concurrentiebeding opnieuw en rechtsgeldig afgesproken kan worden en hoe u dat het eenvoudigst kunt doen.

Nieuwe arbeidsovereenkomst of verlengingsbrief?

Er kan met de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden. Ook is het mogelijk om met verlengings- en verwijzingsbrieven of een addendum op de eerdere arbeidsovereenkomst te werken. In ieder geval dient dan (opnieuw) schriftelijk gewezen te worden naar het oorspronkelijke concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst dan wel de arbeidsvoorwaardenreglement waarin een concurrentiebeding is opgenomen.

Het voordeel van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat er geen discussie kan ontstaan over de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, omdat de werknemer daar (opnieuw) zijn of haar handtekening onder heeft gezet. Zo ook niet over het concurrentiebeding nu dit beding in feite opnieuw wordt overeengekomen. Eventuele ingrijpende veranderingen van de functie worden zo dus ondervangen. Ook kan de verplichte motivering van deze post-contractuele bedingen in de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd in de nieuwe arbeidsovereenkomst wegelaten worden, waardoor de kans dat het concurrentiebeding in rechte stand houdt groter wordt.

Mocht er gebruik worden gemaakt van een addendum of verlengingsbrief, dan is het belangrijk om uitdrukkelijk op te nemen dat de bestaande rechten en plichten, waaronder tevens de verplichtingen uit hoofde van het concurrentiebeding, onverminderd in stand blijven. Of de post-contractuele bedingen daardoor hun geldigheid behouden, leidt soms tot discussie. Sommige rechters stellen zich op het standpunt dat bij een dergelijke omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het concurrentiebeding niet langer geldig is. Wij adviseren altijd om de tekst van het concurrentiebeding op te nemen in dergelijke verlengings- en/of verwijzingsbrieven. Dit om onnodige discussies te voorkomen. Houd tot slot goed in de gaten dat de werknemer het addendum/de brief daadwerkelijk ondertekend retourneert. In de praktijk gaat dit namelijk weleens mis, waardoor onnodige discussies kunnen ontstaan over de toepasselijkheid en geldigheid van bepaalde bedingen.

Kortom: ons advies is om de tekst van de post-contractuele bedingen in de brief te herhalen dan wel aan de brief te hechten, maar nog beter is in onze optiek het opnieuw ondertekenen van een arbeidsovereenkomst.

Schriftelijk

Voor welke wijze u ook kiest om het concurrentiebeding opnieuw af te spreken, let er daarbij wel op dat de wet voorschrijft dat het concurrentiebeding schriftelijk dient te. De werknemer dient dus zijn handtekening te zetten.

Niet altijd wordt het schriftelijkheidsvereiste zo strikt uitgelegd dat een handgeschreven “natte” handtekening vereist is. Er is discussie of een digitale handtekening dan wel een bevestiging per mail door een werknemer voldoende is. De rechtspraak is erg wisselend op dit punt. Uit deze rechtspraak volgt in ieder geval dat het van belang is dat een werknemer kennis heeft genomen van het concurrentiebeding, het beding heeft overwogen en voorts overgaat tot de daadwerkelijke ondertekening van het concurrentiebeding. In onze visie kan een digitale handtekening – mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan en de echtheid daarvan geverifieerd kan worden – ook voldoende zijn.

Tot slot

Het is verstandig om ook kritisch te zijn en te blijven op het beleid rondom concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Een eenmaal overeenkomen concurrentiebeding heeft helaas een beperkte houdbaarheidsdatum. Het blijft daarom maatwerk.  

Mocht u advies nodig hebben of uw concrete casus laten toetsen, dan staat onze vakgroep Arbeidsrecht voor u klaar.

Reageren is niet mogelijk.