Wat te doen bij brandschade?

U wordt geconfronteerd met brandschade. Er komt veel op u af en u weet niet wat te doen. In dit artikel reiken wij u handvatten aan over wat te doen bij brandschade.

1. Aanspraak

Als slachtoffer van brandschade wenst u aanspraak te maken op een verzekeringsuitkering. Hiervoor dient u een beroep te doen op een verzekeringspolis. Houd hierbij rekening met de omstandigheid dat er mogelijk meerdere verzekeringen, en daarmee meerdere polissen, zijn waar u zich op kunt beroepen. Gedacht kan worden aan een inboedelverzekering, een opstalverzekering, een calamiteitenverzekering etc. Het is raadzaam om de polisvoorwaarden goed te bestuderen alvorens aanspraak te maken op een uitkering.

2. Melding

In geval van brand bent u gehouden daar een melding van te maken bij uw verzekeraar.

3. Onderzoek

Nadat uw verzekeraar kennis heeft genomen van uw melding, zal de verzekeraar een (eigen) expert inschakelen die een onderzoek zal instellen naar de oorzaak van de brand. Deze expert  zal onder andere onderzoeken of de brand al dan niet is aangestoken.

Houd er rekening mee dat de expert van uw verzekeraar het (financiële) belang van uw verzekeraar dient. Derhalve is het raadzaam om daarnaast een eigen expert in te schakelen. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘contra-expertise’. Mocht u contra-expertise overwegen, dan is het van groot belang dat u zo spoedig mogelijk na de schadeveroorzakende brand contra-expertise inschakelt voor een zo volledig mogelijk resultaat.

4. Schadeposten

Wacht niet en begint zo tijdig mogelijk met het inzichtelijk maken van uw schadeposten. Dit draagt bij aan uw onderhandelingspositie doordat een verzekeraar minder tot geen aanleiding heeft om daarover te discussiëren. 

5. Beslissing verzekeraar

De verzekeraar kent in zijn beoordelen veel gewicht toe aan de resultaten van het onderzoek van zijn expert. Indien uit het onderzoek blijkt dat er vermoedens en/of aanwijzingen zijn dat het ontstaan van de schadeveroorzakende brand u kan worden verweten, dan kan uw beroep op een verzekeringsuitkering worden afgewezen. Een andere mogelijkheid is dat de verzekeraar met u in onderhandeling zal treden over de omgang van de verzekeringsuitkering. In dat geval is het belangrijk uw onderhandelingspositie te kennen.

6. Rapport

De expert van uw verzekeraar zal zijn bevindingen naar aanleiding van zijn onderzoek presenteren in een rapport. Vraag dit rapport op bij uw verzekeraar.

7. Contra-expertise

Mocht u zich niet kunnen vinden in de werkwijze van de expert van de verzekeraar en/of de daaruit voortvloeiende bevindingen, dan heeft u de mogelijkheid om contra-expertise in te schakelen. De ervaring leert dat er soms weken tot maanden verstrijken alvorens u daadwerkelijk beschikt over het rapport van de expert van de verzekeraar. Het verstrijken van tijd bemoeilijk het verrichten van gedegen contra-expertise, omdat sporen verloren kunnen gaan. Zoals eerder aangegeven, verdient het dan ook onze aanbeveling om vrijwel direct na de brand contra-expertise in te schakelen, zodat u op een later moment niet in een nadelige (onderhandelings)positie geraakt.  

8. Vergoeding contra-expertise

De ervaring leert dat het laten verrichten van contra-expertise in veel gevallen voor vergoeding in aanmerking komt. Wilt u weten hoe het precies zit? Sla dan de polisvoorwaarden hierop na!

Conclusie & aanbeveling

Gedurende het traject dient u zich er bewust van te zijn dat uw verzekeraar en diens expert in de eerste plaats een eigen (financieel) belang dienen. Laat u daarom bijstaan door een deskundige die uw belang voorop plaatst. Een deskundige kan u adviseren over uw juridische positie, uw schade inzichtelijk maken, in onderhandeling treden met de verzekeraar over de omvang van uw schade en indien nodig een procedure aanhangig maken.  

Contact

Lijdt u brandschade? Wenst u een beroep te doen op uw verzekeringspolis? Onze advocaten hebben ervaring met het verlenen van bijstand in brandschadezaken, het inschakelen van contra-expertise en onderhandelen geregeld met verzekeraars. Wij staan u graag bij, neem contact met ons op.

Reageren is niet mogelijk.