rijppaert peeters logo

Wet aanpak schijnconstructies

Op 1 juli 2015 zijn enkele onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. De overige onderdelen van de wet treden per 1 januari 2016 in werking (zoals de verplichte girale betaling van het minimumloon en het zorgen … Lees meer

De hoofdlijnen van de transitievergoeding

Met de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule verleden tijd. De werkgever is bij ontslag nu een zogeheten transitievergoeding verschuldigd aan werknemer. Wij zetten de hoofdlijnen … Lees meer

De eerste billijke vergoeding is toegekend

Per 1 juli 2015 is de welbekende kantonrechtersformule verleden tijd. Daarvoor in de plaats is de zogeheten ‘transitievergoeding’ gekomen.  De werkgever is aan een werknemer onder meer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en … Lees meer

Concurrentiebeding kansloos in contract voor bepaalde tijd?

Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding, waaronder ook begrepen een relatiebeding, niet meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hierop is een uitzondering, en wel wanneer de werkgever over zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen beschikt. Deze belangen moeten worden … Lees meer

Schadevergoeding Waarborgfonds Motorverkeer

Hoewel veroorzakers van verkeersongevallen in de meeste gevallen stoppen en hun identiteit kenbaar maken, komt het helaas ook weleens voor dat een slachtoffer de identiteit van de aansprakelijke partij niet krijgt vastgesteld. In dat geval kunt u trachten een beroep … Lees meer

Gemeente gebonden aan een overeenkomst?

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten met de gemeente ligt in beginsel bij het college van B&W. Deze bevoegdheid sluit niet uit dat, met instemming van B&W, de onderhandelingen door ambtenaren kunnen worden gevoerd en dat als resultaat van … Lees meer