Bent u van plan om een verzekering aan te gaan?

Bent u van plan om een verzekering aan te gaan? Let dan op uw (precontractuele) mededelingsplicht en het acceptatiebeleid van de desbetreffende verzekeraar.

Het schenden van voormelde mededelingsplicht kan vergaande (rechts)gevolgen hebben. Actueel is de uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag 5 oktober jl. in het kader van de mededelingsplicht bij het aangaan van een verzekering.

Feiten

De eiser in deze zaak was werkzaam als zelfstandig elektromonteur en heeft op 12 januari 2007 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Delta Lloyd. Voorafgaand aan het sluiten van de verzekering heeft eiser een gezondheidsverklaring ingevuld. In dit kader had eiser omtrent zijn medische verleden vermeld dat hij in 2001-2002 een kruisbandoperatie en een kijkoperatie had ondergaan aan zijn rechterknie.

Eind juli 2009 meldt eiser zich bij Delta Lloyd waarbij hij aangeeft dat hij zijn werkzaamheden heeft gestaakt wegens zeer ernstige hoofdpijn en zeer ernstige pijn achter de schouderbladen. Bij keuring door Delta Lloyd is hij 100% arbeidsongeschikt verklaard.

In 2010 is zijdens Delta Lloyd een onderzoek naar verzwijging en naar het medisch verleden van eiser ingesteld. Uit voormeld onderzoek blijkt vervolgens dat de gezondheidsverklaring onjuist en/of onvolledig is ingevuld. De medisch adviseur zijdens Delta Lloyd deelde daarbij tevens mee dat hij bij de juiste wetenschap zou hebben geadviseerd eiser niet te accepteren, omdat ‘er sprake is van aandoeningen die een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico met zich meebrengen en bij een zwaar lichamelijk beroep niet door middel van een uitsluiting of verhoging kunnen worden gecompenseerd’.

Delta Lloyd heeft de verzekering opgezegd wegens verzwijging. Uit het onderzoek zijdens Delta Lloyd bleek namelijk onder andere dat tussen 1984 en 1993 hoofdpijnklachten aanwezig waren en daarnaast nog meer – niet door eiser bij het aangaan van de verzekering vermelde – medische ingrepen zijn verricht.

Eiser vordert onder andere nakoming van de verzekeringsovereenkomst door Delta Lloyd. Delta Lloyd vordert op haar beurt onder meer terugbetaling van de reeds betaalde uitkeringen.

Hoge Raad

Op grond van art. 7:928 leden 1 en 4 BW is de verzekeringnemer verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, deze de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat deze mededelingsplicht geen betrekking heeft op feiten die de verzekeraar reeds kent of behoort te kennen, en evenmin betrekking heeft op feiten die niet tot een voor de verzekeringnemer ongunstigere beslissing zouden hebben geleid.

Voldoet de verzekerde niet aan voormelde mededelingsplicht, dan is de verzekeraar op grond van art. 7:930 lid 4 BW geen uitkering aan hem/haar verschuldigd indien de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten.

De Hoge Raad geeft in onderhavige uitspraak aan dat de vraag of een verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten, moet worden beantwoord naar de maatstaf van een ‘redelijk handelend verzekeraar’.

Zijdens de Hoge Raad wordt daarbij aangegeven dat een beroep van de verzekeraar op art. 7:930 lid 4 BW in beginsel alleen zal kunnen slagen indien de verzekeraar aantoont dat een redelijk handelend verzekeraar bij bekendheid met de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten. Hierbij kan, afhankelijk van het verweer van de verzekeringnemer, groot gewicht toekomen aan (een vergelijking met) het acceptatiebeleid van andere verzekeraars. De verzekeraar die een acceptatiebeleid voert dat afwijkt van dat van een redelijk handelend verzekeraar, kan zich daar alleen (ten nadele van de verzekeringnemer) op beroepen als hij aantoont dat de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde, aldus de Hoge Raad.

Met het voormelde als uitgangspunt wordt onderhavige zaak door de Hoge Raad verwezen naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.

Bent u van plan om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten? Let dan in eerste instantie goed op bij het invullen van de gezondheidsverklaring. Voormelde verklaring dient zo juist en volledig mogelijk ingevuld te worden. Daarnaast is het van belang dat u vooraf op de hoogte raakt van het acceptatiebeleid van de desbetreffende verzekeraar.

Hebt u vragen naar aanleiding van deze blog? Schroom niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Reageren is niet mogelijk.