rijppaert peeters logo

Verstand van bouwrechtzaken Nº2

De oplevering – aanvaarden of weigeren? Een aannemer moet het werk opleveren. De opdrachtgever moet het werk keuren. Op zich duidelijke verplichtingen over en weer. In de praktijk geeft het soms toch problemen. Oplevering Onder oplevering wordt verstaan dat het werk … Lees meer

Sloop- en bouwwerkzaamheden | Onrechtmatige hinder

Wordt onrechtmatig gehandeld indien door sloop-of bouwwerkzaamheden hinder wordt toegebracht aan derden? En welke invloed heeft een omgevingsvergunning bij die beoordeling?   Concreet Hoe werkt dit in de bouwpraktijk? Recent lag bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in een … Lees meer

Verstand van bouwrechtzaken Nº1

Welke prijs is verschuldigd voor het werk? Aanneming van werk is – kort gezegd – een overeenkomst waarbij een aannemer en een opdrachtgever afspreken dat de aannemer een bouwwerk zal oprichten, wijzigen of verbouwen, of een werk van andere aard … Lees meer

Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het KNB* Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers. Dit modelreglement is afgestemd op de Wet Verbetering Functioneren, die op 1 januari 2018 in werking treedt.     Wetswijziging De Wet Verbetering … Lees meer

Ladder voor duurzame verstedelijking

Nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, woonwijken, maar ook hotels, ziekenhuizen en recreatieparken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk dat in een bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor … Lees meer

Landjepik loont?!

Landjepik, of beter de verkrijging van een onroerende zaak door ‘bevrijdende verjaring’ is onder omstandigheden mogelijk. Hieraan zitten wel juridische haken en ogen. De verkrijging door bevrijdende verjaring is geregeld in artikel 3:105 van het burgerlijk Wetboek: “Hij die een goed … Lees meer

De volmacht (van uw advocaat)

Rechtshandelingen kunnen niet alleen door de partijen zelf verricht worden, maar ook in naam van een ander met gebruik van een zogeheten ‘volmacht’. Volmacht Een volmacht is de bevoegdheid die de volmachtgever (‘de achterman’) verleent aan de ander (‘de gevolmachtigde’) … Lees meer