rijppaert peeters logo

Tegemoetkoming in planschade

Het kan voorkomen dat een eigenaar van een onroerende zaak schade lijdt als gevolg van een gewijzigd bestemmingsplan. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een wijziging van het bestemmingsplan (planologische wijziging) het mogelijk maakt om woontorens te bouwen op een … Lees meer

Een tweede kans voor de huurder?

Huurders die hun verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomen; een doorn in het oog van veel verhuurders. Helaas komen situaties waarin huurders niet voldoen aan de verplichtingen die zij op grond van de huurovereenkomst hebben vaak voor. Te denken valt … Lees meer

Lidmaatschap VvE 

Bent u van plan om een appartement te kopen? Realiseer u dan dat u dan bezitter wordt van een appartementsrecht. U wordt dan automatisch lid van een verplichte Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit lidmaatschap brengt zowel rechten als verplichtingen met … Lees meer

Het uitwisselen van gegevens bij huurachterstanden

Ingeval van financiële problemen wordt vaak te laat aan de bel getrokken. Beginnende betalingsachterstanden kunnen daardoor uitmonden in torenhoge schulden, met alle nadelige gevolgen van dien. Zo kan een forse huurachterstand er bijvoorbeeld toe leiden dat een huurovereenkomst wordt ontbonden … Lees meer