Het verrekenen van vorderingen met loon van de werknemer. Deel 1 – De gevaren van verrekenen

8 juni, 2022
Klaas Broekman

Het verrekenen van vorderingen met het loon van werknemers is een situatie waar in de praktijk vaak nauwelijks bij stil wordt gestaan. Heeft een werkgever nog iets tegoed van zijn werknemer, dan verrekent de werkgever dat toch even met het loon. Dat is net zo makkelijk en dan zijn beide partijen er ook meteen van af. Een werkgever schiet dan ook geregeld dingen voor aan werknemers wanneer dat zo uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan studiekosten of boetes met de bedrijfsauto. Toch is een verrekening met het loon van de werknemer gebonden aan een aantal (strikte) regels en wettelijke voorwaarden, met name tijdens de duur van het dienstverband. Het niet volgen van die regels kan dan ook tot onvoorziene en bijzonder onwelkome gevolgen en claims leiden. Denk hier dus vooral niet te licht over!

In deel 1 van deze blog ga ik in op de gevaren en risico’s in het geval van ongeoorloofde verrekeningen. In deel 2 van deze blog zal ik uiteenzetten wanneer verrekeningen met loon wel geoorloofd zijn.

Wat zijn de gevaren van ongeoorloofd verrekenen?

De reden achter het aan banden leggen van verrekening met het loon van werknemers is dat een werknemer in principe zijn volledige loon moet ontvangen en daarop moet kunnen rekenen. Daarnaast moet een werknemer maandelijks gewoon in staat worden gesteld om met zijn loon vaste lasten te kunnen betalen.

Laten we van een mug geen olifant maken. Over het algemeen zal een verrekening die niet volgens de regels is verlopen niet direct tot problemen leiden. Vaak maken werknemers in het geheel geen bezwaar tegen de verrekening. Maar wanneer een werknemer, al dan niet na een gesprek met een jurist, zich wel beroept op een ongeoorloofde verrekening kunnen de financiële gevolgen voor werkgevers toch groot zijn. Zelfs wanneer er duidelijke afspraken over gemaakt zijn tussen de werknemer en werkgever.

Hoe loonvordering

Een werknemer is namelijk niet gebonden aan een ongeoorloofde verrekening. Dit komt erop neer dat (1) de werknemer alsnog zijn volledige loon kan opeisen. Daarbovenop kan de werknemer ook nog eens aanspraak maken op (2) de zogeheten wettelijke verhoging. Deze verhoging is vastgelegd in artikel 7:625 BW en bepaalt dat bij een te late salarisbetaling door de werkgever een werknemer aanspraak heeft op een verhoging over dat bedrag. Die verhoging kan oplopen tot wel 50% (!) extra loon. Daarnaast kan de werknemer aanspraak maken op (3) de wettelijke rente bovenop het verrekende bedrag én de verhoging (artikelen 6:119 en 6:120 BW). Daardoor wordt de vordering van de werknemer mogelijk een stuk hoger dan alleen het bedrag van de verrekening.

Slecht werkgeverschap

Foutief verrekenen kan in bepaalde gevallen ook nog leiden tot slecht werkgeverschap of in sommige extreme gevallen zelfs ernstig verwijtbaar handelen van een werkgever.

Slecht werkgeverschap, of eigenlijk goed werkgeverschap, komt voort uit artikel 7:611 BW. Hierin wordt bepaald dat een werknemer en werkgever tegenover elkaar verplicht zijn zich als een goed werkgever danwel goed werknemer te gedragen. Slecht werkgeverschap kan doorwerken in allerlei discussies tussen de werkgever en werknemer, maar ook invloed hebben op diverse financiële vergoedingen die een werkgever moet voldoen.

Ernstig verwijtbaar handelen houdt zodanig kwalijk gedrag in dat er door een rechter mogelijk een vergoeding tegenover gezet zal worden. Die vergoeding kan zo tot in de tienduizenden euro’s lopen.

Fiscale gevolgen

Ook voor de werknemer kan ongeoorloofde verrekening ongewenste gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een werknemer een behoorlijke periode lang een lager brutoloon ontvangt vanwege een foutieve verrekening. Dit kan leiden tot fiscale gevolgen zoals het onterecht ontvangen van toeslagen die daarna opeens zullen moeten worden terugbetaald.

Tot slot

Kortom, het is verstandig om bij het verrekenen met salaris de wettelijke spelregels te volgen. Zowel werknemers al werkgevers hebben hier belang bij. Vooral voor werkgevers kan verrekenen in strijd met de wet ertoe leiden dat ze onder aan de streep een hoop geld verliezen ten opzichte van wanneer er correct was verrekend. Er kunnen forse claims van werknemers op de loer liggen. De gevolgen kunnen nou eenmaal groter zijn dan verwacht en dan blijkt die mug toch opeens een olifant te zijn.

Een fout is snel gemaakt. Wanneer een werkgever een verkeersboete of andere kosten voor de werknemer voorschiet en dit verrekent met het loon kán dit al een ongeoorloofde verrekening opleveren. In deel 2 van deze blog zal ik daarom uitleggen wanneer een verrekening precies wel kan (en mag), en wanneer niet.

Heb je in de tussentijd verdere vragen over verrekening met loon of over andere (arbeids)rechtelijke kwesties neem dan contact met een van onze specialisten bij Rijppaert & Peeters Advocaten. 

Arbeidsrecht
Klaas Broekman