Hebben erfgenamen recht op toegang tot het Hotmail-account van erflater?

15 september, 2023
Zuzanna Visvalingam

Erfgenamen willen toegang tot het Hotmail-account van de erflater. Dat is volgens de erfgenamen nodig om de erfenis goed te kunnen afwikkelen. Bovendien vinden zij dat het Hotmail-account als zodanig ook onderdeel is van de erfenis. Wat is het standpunt van Microsoft? En wat is het oordeel van de rechterbank?

Standpunt Microsoft

Microsoft betwist dat het Hotmail-account in de erfenis valt. Uit de gebruikersovereenkomst met de erflater blijkt namelijk dat er niets is geregeld over de situatie dat de contractspartij komt te overlijden. Daarnaast voert Microsoft aan dat slechts vermogensbestanddelen of schulden onderdeel uitmaken van een erfenis. Digitale gegevens, zoals een Hotmail-account, kunnen niet worden gekwalificeerd als een vermogensbestanddeel of als een schuld en zouden daarom niet in een erfenis kunnen vallen. Tot slot is Microsoft als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gehouden persoonsgegevens te beschermen van de personen die mogelijk in het Hotmail-account van de erflater staan. Daarom dient de vordering van de erfgenamen te worden afgewezen, aldus Microsoft.

Oordeel rechtbank[1] (d.d. 15 december 2021)

De rechtbank constateert dat een bepaling in de gebruikersovereenkomst en/of algemene voorwaarden die zien op het overlijden van een gebruiker ontbreken. Ook hanteert Microsoft geen duidelijk beleid in het geval dat de gebruiker komt te overlijden.

Een van de kernbeginselen van het erfrecht is dat de erfgenamen in de voetsporten van de erflater treden. Al het vermogen alsmede alle schulden van de erflater gaan dus over op de erfgenamen. Uit de literatuur lijkt te volgen dat digitale data, zoals een Hotmail-account, niet als goederen kunnen worden aangemerkt. Alles wat géén goed is en geen schuld, kan dus niet worden vereffend.

Desalniettemin zijn erfgenamen in beginsel gebonden aan overeenkomsten die de erflater heeft gesloten, en dus ook aan de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien. Uit de overeenkomst met Microsoft volgt dat het Microsoft gehouden is het Hotmail-account aan de contractspartij te verstrekken. Het overlijden van de contractspartij betekent echter niet dat de overeenkomst van rechtswege eindigt. Nu partijen niets hebben geregeld omtrent de gevolgen van overlijden van de contractspartij, volgen de nabestaanden de erflater op als contractspartij en hebben zij dus recht op toegang tot het Hotmail-account van de erflater. De rechtbank erkent het belang van Microsoft om persoonsgegevens te beschermen maar passeert dit argument. Het regime van de AVG ziet namelijk uitsluitend op persoonsgegevens van in leven zijnde personen.

Al met al hebben de erfgenamen hun belang voldoende aannemelijk gemaakt en weegt hun belang zwaarder dan het belang van Microsoft. De rechtbank wijst hun vordering toe.

Wijze les

De wijze les die volgt uit deze uitspraak is dat de inhoud van een overeenkomst, de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of het gehanteerde beleid bepalend kunnen zijn voor de vraag of een overeenkomst in geval van overlijden van de contractspartij overgaat op diens erfgenamen.

[1] Rechtbank Midden-Nederland 15 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6151.

Vragen?

Hebt u vragen hierover? Of heeft u een andere vraag over een nalatenschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of wilt u sparren over een erfenis met een van onze erfrechtspecialisten? Maak dan een afspraak en kom langs op één van onze locaties in Oosterhout of Breda.

Gratis spreekuur erfrecht

Daarnaast hebben wij iedere eerste woensdag van de maand hebben een gratis spreekuur erfrecht op De Zaak Breda (Keizerstraat 11, Breda). Meld u zich aan? Aanmelding is verplicht. Dan ontvangen wij u graag op het spreekuur

Erfrecht
Zuzanna Visvalingam