Nieuw ROZ model winkelruimte (2022)

7 februari, 2023
Jasper de Roo

Na ruim tien jaar komt De Raad voor Onroerende zaken (ROZ) met een nieuwe model voor de verhuur van winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. Naast een aantal wijzigingen in tekst ter verduidelijking zijn er ook actuele onderwerpen toegevoegd.


De model-huurovereenkomst Winkelruimte 2022, de Algemene Bepalingen Winkelruimte 2022, de bijbehorende Handleiding Winkelruimte 2022 kunt u hier downloaden. Een korte samenvatting van de meest in het oog springende aanpassingen zijn hieronder te lezen.


Wijzigingen


Het nieuwe model wijkt ten opzichte van de vorige versie (versie 2012) met name af op de volgende onderwerpen:

  • Openingstijden (artikel 13)

  • Overheidsmaatregelen (artikel 14)

  • Duurzaamheid (artikel 15)

  • Omgevingswet (artikel 16)

  • Bijzondere bepalingen (artikel 17)

  • Verder is een artikel m.b.t. ondermijning in de Algemene Bepalingen opgenomen.


Toelichting

 

In artikel 13 kunnen de openingstijden van de winkel opgenomen worden. In verband met een wijziging van de Winkeltijdenwet op 1 januari 2022 kan de verhuurder gewenste openingstijden van de winkel alleen nog afdwingen wanneer huurder daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.


Artikel 14 regelt dat partijen met elkaar in overleg treden wanneer het gebruik van het gehuurde door overheidsmaatregelen zo wezenlijk wordt beperkt dat ongewijzigde instandhouding van het model in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Dit is een uitvloeisel van de jurisprudentie in de coronacrisis.


Artikel 15 vermeldt een uitgebreide regeling over duurzaamheid. Als uitgangspunt geldt nu dat partijen op voorhand afspraken maken over duurzaamheid, welke als bijlage bij de huurovereenkomst worden gevoegd. Ook sluit dit model (alvast) aan bij de regeling over de energieprestatie van het gehuurde (energielabel).


In artikel 16 wordt vooruitgelopen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Aan begrippen in de huurovereenkomst moet een invulling worden gegeven die zoveel mogelijk aansluit bij de betekenis en invulling van vóór inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.


In artikel 17 (bijzondere bepalingen) kunnen partijen afspraken maken over gegevensverstrekking, over energie- en of waterverbruik, het verwerken van persoonsgegeven en elektronische ondertekening. Het ROZ--model geeft verschillende tekstvoorstellen.


Er is ook een tekstvoorstel voor een omzet gerelateerde huurprijs. Hiermee kan artikel 4 uit het model worden vervangen. De regeling gaat uit van een omzethuur met een basishuurprijs (minimumhuurprijs).


Tot slot

Heeft u vragen over het nieuwe model of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met een van onze huurrechtspecialisten.


Huurrecht
Jasper de Roo
Vastgoedrecht