Regresvordering van de werkgever bij letselschade van een werknemer

12 april, 2024
Evy Koertshuis

Stel, een persoon in loondienst raakt betrokken bij een auto-ongeluk dat veroorzaakt wordt door een andere automobilist. Als gevolg hiervan raakt deze persoon ernstig gewond en kan hij (tijdelijk) niet werken. De verzekeraar van de veroorzaker erkent de aansprakelijkheid. De werkgever moet gedurende de ziekteperiode het loon van de werknemer blijven doorbetalen. Dit veroorzaakt financiële schade voor de werkgever, omdat er wel loon wordt uitgekeerd, maar de werknemer niet kan werken. Naast het feit dat dit uiteraard schrijnend is voor de werknemer, is het ook een vervelende situatie voor de werkgever. Is er iets wat de werkgever vanuit zijn perspectief hieraan kan doen? En zo ja, wat zijn de mogelijkheden?

Regresvordering

Sinds 1996 heeft de werkgever een regres- of verhaalsrecht. Dit is een zelfstandig recht van de werkgever en staat los van het recht van het slachtoffer, de werknemer in kwestie.

Civiel plafond

In principe is het verhaalsrecht een afgeleid recht. Dit betekent dat de werkgever gebonden is aan de schadevergoeding die de aansprakelijke derde, zoals een WAM-verzekeraar, aan de werknemer zou moeten betalen. Dit wordt het 'civiel plafond' genoemd. Met andere woorden, alleen de netto loonkosten – het loon dat de werknemer ontvangt – kunnen worden verhaald op de aansprakelijke derde. Hierdoor blijven de sociale premies en belastingen (in beginsel) voor rekening van de werkgever, wat betekent dat de werkgever in de meeste gevallen altijd schade lijdt als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door toedoen van een derde. Een onkostenvergoeding kan in principe niet worden teruggevorderd, aangezien deze niet meer worden uitbetaald ingeval van arbeidsongeschiktheid (zoals een kilometervergoeding). Vakantiegeld(reservering) en bonussen vallen hier echter wel onder, omdat de werknemer deze looncomponenten ook kan vorderen.

Re-integratiekosten

Ook kunnen de re-integratiekosten worden verhaald, maar ook hiervoor geldt een civiel plafond. De werkgever kan de betreffende kosten verhalen tot ten hoogste het bedrag dat de werknemer zou kunnen verhalen als hij deze kosten zelf had gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld administratieve kosten, kosten van activiteiten die de werknemer helpen terug te keren naar werk, en kosten voor aanpassing van de werkplek. Er bestaat echter enige discussie over of de re-integratiekosten onder het civiele plafond vallen.

De Werkhervattingskas (WHK)

De Werkhervattingskas is een onderdeel van de werknemersverzekeringen. Werkgevers betalen hiervoor een premie. Vanuit deze premie worden zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers betaald. Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn, kunnen invloed hebben op het premiepercentage dat een werkgever betaalt. Kunnen deze kosten ook worden verhaald op de aansprakelijke verzekeraar?

Als de werkgever geen eigen risicodrager is voor de Ziektewet (ZW) of de Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA), gaat het regresrecht voor deze posten over van de werkgever naar het UWV. Indien de werkgever wel eigen risicodrager is voor de ZW of de WGA, komt het verhaalsrecht niet toe aan het UWV, maar aan de eigen risicodrager.

Daarnaast kan de premieschade voor de werkgever niet worden verhaald op de aansprakelijke derde, bijvoorbeeld als de werknemer ziek uit dienst is gegaan en daardoor een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas betaald moet worden. Het uitgangspunt blijft namelijk dat alleen de schade van de werkgever kan worden gevorderd die het slachtoffer zelf ook op de derde zou hebben gehad.

Tot slot

Terugkomend op het voorbeeld uit de inleiding en de gestelde vraag. Het is dus mogelijk om als werkgever de netto loonkosten die tijdens ziekte worden doorbetaald aan een zieke werknemer te verhalen op een aansprakelijke derde, zoals de WAM-verzekeraar. Ook kunnen gemaakte re-integratiekosten worden verhaald. Kosten met betrekking tot de WHK zijn in bepaalde gevallen ook te verhalen, namelijk ingeval de werkgever een eigen risicodrager is voor de ZW of de WGA. Echter, de premieschade hiervoor kan niet succesvol worden verhaald.

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde of heeft u andere letselschade-vragen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee.


Aansprakelijk en letsel
Evy Koertshuis