Het uitwisselen van gegevens bij huurachterstanden

24 februari, 2021
Hélène van Dongen

Ingeval van financiële problemen wordt vaak te laat aan de bel getrokken. Beginnende betalingsachterstanden kunnen daardoor uitmonden in torenhoge schulden, met alle nadelige gevolgen van dien. Zo kan een forse huurachterstand er bijvoorbeeld toe leiden dat een huurovereenkomst wordt ontbonden en de huurder op straat komt te staan.

Vroegsignalering

Om te voorkomen dat beginnende schulden tot uitzichtloze situaties leiden is tijdige signalering van betalingsachterstanden van groot belang. Vroegtijdige (schuld)hulpverlening is immers alleen mogelijk indien beginnende schulden al in een vroeg stadium in beeld worden gebracht. Het is dan ook om die reden dat de zogenaamde “vroegsignalering” een belangrijk onderdeel uitmaakt van de brede schuldenaanpak van het kabinet.

Wetswijziging

Op 1 januari 2021 is een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden, waardoor de gegevensuitwisselingen voor schuldhulpverlening wordt gefaciliteerd en tegelijkertijd de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gewaarborgd. Hierdoor is het voor woningcorporaties en particuliere verhuurders mogelijk geworden om informatie over huurachterstanden met gemeenten te delen in het kader van de vroegsignalering.

Meldingen verhuurders

Voor verhuurders betekent de wetswijziging dat het mogelijk is geworden om informatie over huurachterstanden te delen met gemeenten. Een verhuurder kan daardoor informatie over de huurachterstand alsmede persoonsgegevens van een huurder verstrekken aan de gemeente waarvan de betreffende huurder inwoner is. De exacte wijze waarop een dergelijke melding gedaan verschilt per gemeente.

Voorwaarden

Alvorens een verhuurder bij een gemeente melding kan maken van een huurachterstand, dient de verhuurder zich te hebben ingespannen om met de huurder in (persoonlijk) contact te treden. Zo dient de verhuurder de huurder een herinnering te hebben gestuurd over de betalingsachterstand en dient hij de huurder te hebben gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Daarnaast is de verhuurder verplicht de huurder op voorhand te laten weten dat de gegevens aan de gemeente zullen worden doorgegeven en is die gegevensuitwisseling niet toegestaan indien een huurder daartegen bezwaar heeft gemaakt.  

Gevolgen

Gemeenten zijn, na ontvangst van een melding over een huurachterstand, gehouden de betreffende huurder binnen vier weken een concreet hulpaanbod te doen. Gelet op het feit dat deze hulp op vrijwillige basis geschiedt, kan de huurder niet tot medewerking worden verplicht. Of de hulpverlening al dan niet door de huurder is geaccepteerd kan door de gemeente aan de verhuurder worden teruggekoppeld.  

Let op

Met de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een belangrijke stap gezet in het tegengaan van oplopende schulden bij huurders. Het is echter wel van belang dat bij het delen van informatie over huurachterstanden de juiste weg wordt bewandeld. Let daarom op bij het uitwisselen van gegevens.

Neem bij vragen gerust contact met ons op!

Helene van Dongen
Huurrecht
Vastgoedrecht