Heeft een strafvonnis bewijskracht in een civiele procedure?

11 augustus, 2021

Stel dat de strafrechter iemand heeft veroordeeld voor mishandeling. Het slachtoffer van de mishandeling lijdt schade. Hij stelt de dader hiervoor aansprakelijk en vordert een schadevergoeding in een civielrechtelijke procedure. De vraag is dan of een civiele rechter de dader automatisch aansprakelijk houdt voor de gepleegde feiten en de dader zal veroordelen tot betaling van de schadevergoeding. Hoe dit zit, leg ik u in het onderstaande uit.

Artikel 161 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Om antwoord te geven op de vraag, dient gekeken te worden naar artikel 161 Rv. Hierin is bepaald dat een strafrechtelijk vonnis dwingende bewijskracht in een civiele procedure oplevert. Wel moet er dan aan de volgende vereisten zijn voldaan:

  1. Het vonnis moet in kracht van gewijsde zijn gegaan. Dat wil zeggen dat er geen rechtsmiddel meer openstaat;
  2. Het vonnis moet op tegenspraak zijn gewezen. Dat wil zeggen dat de verdachte is verschenen;
  3. Het vonnis moet zijn gewezen door een Nederlandse strafrechter;
  4. De Nederlandse strafrechter moet een feit bewezen hebben verklaard.

Als aan bovengenoemde punten is voldaan, dan dient de civiele rechter uit te gaan van hetgeen de strafrechter bewezen heeft verklaard.

Dat wil echter niet zeggen dat vanwege een strafrechtelijke veroordeling voor een bepaald feit dit feit zonder meer een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW oplevert in de civiele procedure.  Het is namelijk aan de civiele rechter welke rechtsgevolgen zij aan de feiten verbindt. Daarvoor zijn de daartoe geldende criteria van belang, welke criteria in het civiele traject zelf dienen te worden beoordeeld.

Daarnaast is het leveren van tegenbewijs door de dader mogelijk. Dit neemt niet weg dat het strafvonnis maakt dat het bewijs van de onrechtmatige daad wel veel eenvoudiger geleverd wordt. Het strafrechtelijke vonnis geeft namelijk een zeer sterke aanwijzing dat er inderdaad sprake is van een onrechtmatige daad, zodat de dader schadeplichtig is.

Aansprakelijk en letsel
Lisanne Jansen