Letselschade: belasting verschuldigd over schadevergoeding?

10 februari, 2022
Mark van Raak

Dient een slachtoffer inkomstenbelasting af te dragen over zijn of haar schadevergoeding? Geldt dit ook voor vermogensbelasting? En hoe anticiperen wij als letselschadeadvocaten hierop?  

Slachtoffer heeft belang bij een belastinggarantie

Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding geldt als uitgangspunt dat het slachtoffer zoveel als mogelijk moet worden gebracht in de positie waarin hij zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis zou hebben verkeerd. Met dit uitgangspunt strookt niet de situatie dat een slachtoffer zijn schade krijgt vergoed en na afwikkeling van zijn zaak plots wordt geconfronteerd met een aanslag inkomstenbelasting (in beginsel ten minste 37,10%) en/of een aanslag vermogensbelasting (in beginsel 31% over een fictief rendement), zonder dat die gevolgen zijn meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. In zo’n situatie raakt de schadevergoeding namelijk beduidend sneller op dan dat de bedoeling is.

Om de belangen van een slachtoffer goed te waarborgen, verzoeken wij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij een zogenaamde belastinggarantie te verstrekken. Zo’n garantie houdt in dat de aansprakelijke partij toezegt dat zij het slachtoffer zal vrijwaren indien de belastingdienst inkomstenbelastingaanslagen oplegt. Wij spreken met de aansprakelijke partij af dat het slachtoffer de schadevergoeding netto moet kunnen besteden, zodat het slachtoffer niet afhankelijk wordt van de grillen van de belastingdienst. Wijkt de belastingdienst af van de op dit moment geldende uitgangspunten (die hierna zullen worden uiteengezet), dan willen wij dat de aansprakelijke partij – en dus niet het slachtoffer – de gevolgen daarvan draagt. Dit risico dient het slachtoffer niet op zijn bord te krijgen. 


Inkomstenbelasting

Over materiële schadeposten zoals reiskosten, hulpmiddelen, verzorgingskosten en medische kosten is een slachtoffer geen inkomstenbelasting verschuldigd.

Veel slachtoffers zijn spijtig genoeg ook niet meer in staat om te werken, zodat zij ook voor de schade die zij ter zake lijden gecompenseerd dienen te worden. Op dit moment geldt nog altijd als fiscaal uitgangspunt dat als het slachtoffer als gevolg van zijn letsel niet meer in staat is om inkomsten te verwerven doordat hij is aangetast in de bron van het ‘arbeidsvermogen’, over de schadevergoeding geen inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen. Aangenomen wordt dat de schadevergoeding dan niet zozeer ziet op het verlies van inkomsten, maar op het verlies van de bron ‘arbeidsvermogen’ – en dat verschil is fiscaal gezien van groot belang. 

Over een materiële schadevergoeding hoeft in beginsel dus geen inkomstenbelasting te worden afgedragen, zelfs niet indien daarin een vergoeding zit voor ‘verlies van arbeidsvermogen’. Ditzelfde geldt voor de te ontvangen immateriële schadevergoeding (ook wel bekend als smartengeld).


Vermogensbelasting

De schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt, heeft vanzelfsprekend invloed op de vermogenspositie van het slachtoffer. Bij het berekenen van de verschuldigde vermogensbelasting wordt sec gekeken naar het aanwezige vermogen, zodat de schadevergoeding (wel) gevolgen heeft voor de door de slachtoffer af te dragen vermogensbelasting.  

Doordat een slachtoffer (meer) vermogensbelasting moet gaan betalen na ontvangst van een schadevergoeding, teert hij jaarlijks in op zijn schadevergoeding. Gelet hierop vragen wij voor die nadelige financiële gevolgen al bij voorbaat een aanvullende schadevergoeding; hierdoor komen de af te dragen (extra) box 3-lasten voor rekening van de aansprakelijke partij. 

En omdat een slachtoffer bij een afwikkeling van de letselschadezaak vaak één forse slotbetaling ontvangt, kan een schadevergoeding ook andersoortige nadelige consequenties hebben, zoals ten aanzien van het recht op zorg- en/of huurtoeslag. Ook daarmee wordt bij het vaststellen van de schadevergoeding rekening gehouden. 


Tot slot

Is u een ongeval overkomen? Of bent u geconfronteerd geraakt met een geweldsmisdrijf, een beroepsziekte of een medische misser? Of lijdt u anderszins schade? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten 

Voor meer informatie, zie onze website: www.buroletselschade.nl

Buro Letselschade is een label van Rijppaert & Peeters Advocaten. 


Aansprakelijk en letsel
Mark van Raak